مالیات حقوق

“مالیات حقوق” مزد :عبارتست ازوجوه نقد یاغیرنقدیامجموع آنها که درقبال نیروی کاربه کارگرپرداخت می گردد. اجزای حقوق ودستمزد: 1) مزایای مستمرنقدی: حقوق ثابت، حق سرپرستی، حق اولاد، حق مسکن. 2) مزایای مستمرغیرنقدی: خواروبار، بن، استفاده از مسکن با واگذاری کارفرما با اثاثه و یا بدون اثاثه، استفاده از اتومبیل با راننده و یا بدون راننده. 3) مزایای غیرمستمرنقدی: پاداش، اضافه کاری، حق ماموریت، عیدی. درآمد مشمول مالیات حقوق : حقوق ومزایای مربوط به شغل اعم ازمستمرویاغیرمستمرقبل از وضع کسور و پس از کسرمعافیت های مقرر دراین قانون. نحوة محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق : گام اول، تبدیل مزایای مستمر غیر نقدی به نقد: مسکن بااثاثه 25% وبدون اثاثه 20% حقوق ومزایای مستمرنقدی درماه پس ازکسروجوهی که ازاین بابت ازحقوق کارمند کسرمی گردد. اتومبیل اختصاصی باراننده 10% و بدون راننده 5% حقوق ومزایای مستمرنقدی درماه پس ازکسر وجوهی که ازاین بابت ازحقوق کارمند کسرمی گردد. سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده. معافیت ها: 50%مالیات حقوق کارکنان شاغل درمناطق کمتر توسعه یافته بخشوده می گردد. هزینه سفر و فوق العاده ماموریت جز مالیات حقوق محاسبه نمی شود. خانه های سازمانی ارزان قیمت سازمانی . مسکن واگذاری درمحل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران . حقوق بازنشستگی ومستمری بگیری . درآمدحقوق پرسنل نیروهای مسلح، جانبازان، آزادگان ازپرداخت مالیات حقوق معاف است . اعضای وزارت خارجه درخارج ازکشور. نکته: به استناد مادة 139 قانون برنامة سوم توسعه، تسهیلات مسکن ازبانکها ازدرآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان تسهیلات کسرمی شود. استفاده از این معافیت فقط دربرنامه توسعه سوم برای یکبار و شامل واحد هایی با مساحت حداکثر 120مترمربع است . نرخ در مالیات حقوق: نرخ مالیات بردرآمدحقوق کارکنان مشمول نظام پرداخت هماهنگ(دولتی) پس ازکسر معافیت های مقرر دراین قانون به نرخ 10% و درمورد سایرحقوق بگیران(عمومی و غیر دولتی) پس ازکسر معافیت های مقرر تا مبلغ 42 میلیون ریال 10% و مازاد آن به جدول 131می رود. تکلیف پرداخت کنندگان حقوق : پرداخت کنندگان اصلی حقوق مکلفند مالیات متعلق رامحاسبه وکسر و ظرف مدت سی روز ضمن تسلیم فهرستی دربرگیرندة نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به ادارة امورمالیات پرداخت کند. سال 81: 1450000ریال سال 82: 1600000ریال سال 83: 1750000ریال سال 84: 1900000ریال سال 85: 2160000 ریال سال 86: 2270000 ریال سال 87: 2450000 ریال سال 88: 4160000 ریال محاسبة مالیات مزایای مستمرماهیانه : برای محاسبه مزایای غیرمستمر برای بخش غیردولتی حقوق و مزایای سالیانه آنها محاسبه و مزایای غیرمستمر پس ازکسرمعافیت قانونی به آن اضافه وبا اعمال نرخ مالیات مشخص می گردد. دربخش دولتی مزایای غیرمستمرمشمول نرخ 10%می گردد. نحوة محاسبه مالیات اضافه کاری مانند مزایای غیرمستمراست . معافیت مزایای غیرنقدی سالانه معادل 12/2معافیت درسال است . عیدی وپاداش آخرسال معادل 12/1معافیت مالیاتی فارغ ازمدت کارکرداست . ثبت حسابداری مالیات حقوق : 1. هزینه حقوق ودستمزد*** خالص پرداختنی *** مالیات پرداختنی *** 2 مالیات پرداختنی *** بانک *** مثال 1) آقای حسینی کارمند شرکت آیوا است ساعت کارکرد آن درشهریورماه به مدت 176ساعت بوده است که نرخ هرساعت کارکردآن 600ریال است. سایرمزایا نیزبه اوتعلق نمی گیرد. مطلوبست محاسبه مالیات حقوق درصورتیکه نرخ مالیات 10% فرض شود. جمع حقوق و مزایا 105600 =600 × 176 مالیات حقوق 10560=10% × 105600 هزینه حقوق ودستمزد105600 مالیات پرداختنی 10560 خالص پرداختنی 95040 مالیات پرداختنی 10560 بانک 10560 مثال2) خانم عامری از1/1/85 به استخدام آموزش وپرورش درآمده است. حقوق اصلی او3250000 ریال است وحق سرپرستی 1500000ریال وفوق العاده شغل 2000000 ریال، با فرض اینکه معافیت ماهانه 2160000 ریال باشد، مالیات حقوق فروردین اورا حساب کنید. 6750000= 2000000+3250000 حقوق و دستمزد سالانه 81000000= 12×6750000 معافیت سالانه 25920000= 12×2160000 55080000= 25920000 -81000000 مالیات حقوق سالانه 5508000 = 10% ×55080000 مالیات حقوق فروردین ماه 459000= 12÷5508000 مثال3 )حقوق ومزایای مستمرنقدی خانم عامری ماهانه 12500000است. درصورتیکه ایشان ازتاریخ 1/3/81 دراستخدام آموزش وپرورش باشدوعلاوه برآن ایشان درماه های دی وبهمن به ترتیب 3000000 و 4000000ریال اضافه کاری دریافت کنند. الف) مالیات حقوق ایشان درسال 81 و مالیات اضافه کاری را محاسبه کنید.( معافیت ماهانه 1450000ریال) درآمد حقوق تا پایان سال 81 125000000 = 10 × 12500000 درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت 10 ماهه 110500000=(12/10 ×17450000) - 125000000 مالیات حقوق تا پایان سال 81 11050000 =10% × 110500000 مالیات اضافه کاری جداگانه محاسبه می گردد: 300000=10% × 3000000 دی ماه 400000=10% × 4000000 بهمن ماه کل مالیات 11750000 = 4000000+3000000+11050000 ب) اگرخانم عامری در "بخش خصوصی" باشد مالیات آن چه تغییری می کند. درآمد حقوق تا پایان سال 81 125000000 = 10 × 12500000 درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت 10 ماهه 110500000=(12/10 ×17450000) - 125000000 4200000 =10 % × 42000000 11600000 = 20% × 58000000 2625000 = 25% × 10500000 18425000 : مالیات حقوق تا پایان سال 81 مالیات اضافه کاری جداگانه محاسبه می گردد و به نرخ آخر می رود: 750000 = 25% × 2000000 مالیات اضافه کاری دی ماه 1000000 = 25% × 4000000 مالیات اضافه کاری بهمن ماه کل مالیات 20175000 = 1000000 + 750000 + 18425000 + نوشته شده در پنجشنبه یازدهم آذر 1389ساعت 21:36 توسط لیلا | آرشیو نظرات ________________________________________ مالیات بردرآمداجاره های املاک “مالیات بردرآمداجاره های املاک” املاک نسبت به عین و منفعت می توانند دارای حقوقی باشند.اگرعین بصورت موقت واگذارگردد، به آن حق اجاره می گوئیم . واگربه صورت دائم باشد آنرا نقل و انتقال دائمی گویند. اگرمنفعت به صورت واگذاری دائمی باشد به آن واگذاری سرقفلی می گویند واگربصورت موقت واگذارگردد اجاره گفته می شود. تعریف :درآمداشخاص حقیقی وحقوقی ناشی ازواگذاری حقوق نسبت به املاک واقع درایران مشمول مالیات است . مبانی تعیین مالیات املاک : مال الاجاره از روی سند رسمی تنظیم می گردد.درصورتیکه این سند وجود نداشت ماخذ محاسبه مالیات ارزش جاری است که توسط کمیسیون تقویم املاک سالانه مشخص می گردد. درصورت عدم وجود ارزش معاملاتی املاک مشاور و برآورد اداره امورمالیاتی ملاک عمل خواهدبود. نرخ مالیاتی : اگر موجرشخصیت حقیقی باشد نرخ مالیاتی آن مبتنی برجدول ماده 131است .اگر موجرشخصیت حقوقی باشد نرخ محاسبه مالیات بردرآمداجاره املاک 25%است . نحوة پرداخت مالیات بردرآمداجاره : 1-اظهارنامه : صاحبان درآمداجاره مکفلند تا پایان تیرماه اظهارنامة مالیات بردرآمد اجارة املاک خود را به اداره امورمالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند. 2-اگرمستاجرشخص حقوقی باشد: هنگام پرداخت اجاره بها مکلفند مالیات متعلق را براساس قانون کسر و ظرف مدت ده روز به ادارة امورمالیاتی محل وقوع ملک پرداخت نمایند. 3-اقدام اداره مالیاتی : دراینصورت گروه رسیدگی مکلف است مالیات مورد نظر را تشخیص دهد. نکات: • 25%دریافتی های موجر بعنوان استهلاک حساب شده وما به التفاوت آن بعنوان درآمدمشمول مالیات محاسبه می گردد. • چنانچه مورد اجاره بیش از یک نفرباشد پس ازکسر25% استهلاک نسبت به سهم الشرکه هر مالک باید مالیات مشخص گردد. • مالکان مجتمع ها ی مسکونی بیش از 3 واحد اجاری که بارعایت الگوی مصرف پرداخته شده باشد.درطول مدت اجاره از مالیات بردرآمدهای اجاره املاک معاف هستند. • درآمد هر شخص ناشی ازاجارة واحد مسکونی درتهران جمعا 150 مترمربع ودرشهرستانها 200 مترمربع از پرداخت مالیات معاف است . • درصورتیکه ماشین آلات ،تجهیزات مبنای اجاره باشد نرخ مالیاتی آن 5% است وکارفرما مکلف به کسرمالیات است. • درآمداجارة زمینهای کشاورزی مشمول مالیات بردرآمداجاره است . • محل سکونت ،پدر،مادر،همسر،فرزند،اجداد وافراد تحت تکفل اجاری تلقی نمی گردد مگراینکه ثابت گردد اجاره دریافت می شود. • شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد، تا میزان معافیت مالیاتی ماهانه ازدرآمد مشمول مالیات سالانه اوکسر می گردد. مشمولان طرح بایداظهارنامه مخصوص ارائه دهند. • ملک مورداستفاده غیر مالک اجاری است مگراینکه ازطرفین کتبا اعلام گرددکه دراین صورت حقوقی است .واگذاری مالی به غیر،استفاده رایگان است ومشمول مالیات بردرآمد اتفاقی است . مثال1) شرکتی یک ساختمان اداری را به مدت یکسال از تاریخ 1/1/ 85 به مبلغ 200 میلیون ریال ماهانه اجاره کرده است .مالکیت متعلق به سه نفر،هرکدام دو دانگ است. اگراجاره سالانه پرداخت گردد، مالیات بردرآمداجاره چقدراست ؟ اگرمالکین هیچ درآمدی جزاین نداشته باشند، میزان مالیات بردرآمداجاره به چه میزان است؟مطلوبست ثبت حسابداری دفاترشرکت . اجاره سالیانه :2400000000 =12×200000000 درآمد مشمول مالیات پس ازکسراستهلاک : 180000000=75%× 2400000000 درآمدمشمول مالیات سهم هرمالک : 600000000=3÷1800000000 نرخ مادة 131: 56000000 = 25% × 250000000 105000000 = 30% × 3500000000 سهم مالیات هر یک از مالکین : 161000000 = 56000000+1050000000 هزینه اجاره 2400000000 بانک 1917000000 مالیات 483000000 اداره مالیاتی : معافیت سالانه 25920000 =12×2160000 درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت 574000000=25920000-600000000 نرخ مادة 131: 56000000 = 25% × 250000000 67200000 = 30 % × 224000000 سهم مالیات هر یک از مالکین : 123200000 = 67200000 + 56000000 مثال: شرکت نویدیک ساختمان اداری را با قرارداد رسمی به مبلغ ماهانه 90 میلیون ریال اجاره کرده است. سند مالکیت ساختمان متعلق به شرکت فرید وخانم خرم بالمناصفه است. مطلوبست محاسبه مالیات بر درآمد اجاره مذکور در پایان سال 82 در صورتی که خانم خرم بازنشسته آموزش و پرورش باشد.(معافیت سال 82 ،000/600/1 ریال است) مرحله اول) محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک شرکت فرید: درآمد سالانه 000/000/080/1 = 12×000/000/90 درآمد سهم اجاره ی مالکین 000/000/540=2÷ 000/000/080/1 مالیات درآمد اجاره سهم شرکت فرید 000/250/101 =18.75% ×000/000/540 (75=25- 100 و 18.75%= 25%×75*) مرحله دوم) محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک خانم خرم: درآمد اجاره پس از کسر استهلاکات 000/000/405 = 75% ×000/000/540 000/000/56 = تا 000/000/250 ریال ماده 131 000/000/405 000 /500/46 = 30%×000/000/155 سهم مالیات خانم خرم 000/500/102 مرحله سوم) ثبت اداره امور مالیاتی: معافیت سال 82 000/200/19 = 12×000/600/1 درآمدمشمول مالیات خانم خرم پس ازکسرمعافیت 000/800/385 = 000/200/19- 000/000/405 000/000/56 = تا 000/000/250 ریال ماده 131 385800000 000 /740/40 = 30%×000/135800 سهم مالیات خانم خرم 000/740/96 استرداد خانم خرم 000/760/5 = 000/740/96 – 000/500/102 + نوشته شده در پنجشنبه یازدهم آذر 1389ساعت 21:34 توسط لیلا | آرشیو نظرات مالیات تکلیفی به استثنای ماده ی104قانون مالیاتهای مستقیم کلیه اشخاص حقوقی اعم ازدولتی ،خصوصی ،نهادها واشخاص حقیقی که مکلف به نگهداری دفاترقانونی هستندمکلفنددرهرموردکه وجوهی پرداخت می کنند5%آنرابه عنوان مالیات علی الحساب پیمانکار کسروظرف مدت 30روز به حساب تعیین شده واریزکنندورسیدآنرابه پیمانکارتسلیم کند. مواردمشمول کسرمالیاتهای تکلیفی : حق الزحمه ی خدمات پزشکی ،خدمات مالی واداری ،سایرامورهنری ،حق العمل کاری ،هرگونه حق الزحمه به استثنای کارمزدپرداختی به بانکها،صندوق تعاون وموسسات غیربانکی مجاز،اجاره ماشین آلات ،اجاره ی هرنوع وسیله نقلیه دراین موردکارفرماباید5%مبلغ پرداختی رابعنوان مالیات تکلیفی کسروظرف مدت 30روزبه حساب تعیین شده واریزکند. نکات : -تسهیلات اعطائی بانکهاازطریق قراردادجعاله ،درامورمربوط به کشاورزی وتعمیروتکمیل 1واحد مسکونی مشمول کسر5%مالیات تکلیفی نیست . - هرزمانی که قراردادی تنظیم شدکارفرما مکلف است ظرف مدت 30روزازتاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آنرابه اداره ی امورمالیاتی تسلیم کند. -تضمین حسن انجام کارکه معادل 10%مبلغ قرارداداست.مشمول کسرمالیات تکلیفی نیست اماهنگام بازپرداخت حسن انجام کارمشمول مالیات می شود. -اگرپیش پرداختی بصورت قرض الحسنه به پیمانکارپرداخت شد مشمول کسر5% مالیات تکلیفی نخواهدشد. مثال : 1موسسه غیرانتفاعی برای انجام تاسیسات فنی ساختمان خودقراردادی رابایک شرکت پیمانکاری در تاریخ 5/3/81منعقدکرده است مبلغ قرارداد20میلیارد است ومدت قرارداد1سال است اگر پیمانکار کل قراردادرادرتاریخ 15/12/81به اتمام برساندمطلوبست محاسبه مالیات تکلیفی . 1000000000=5%*20000000000 مثال : یک شرکت خصوصی بابت خدمات مالی خود1قرادادباشرکت حسابرسی منعقدکرده است ومبلغ قرار- داد100000000است وقرارشدبصورت زیرپرداخت شود. درتاریخ 1/5/80 35000000 درتاریخ 14/12/80 65000000 مطلوبست محاسبه مالیات تکلیفی کارفرما. 17500000=5%*35000000 3250000=5%65000000 + نوشته شده در پنجشنبه یازدهم آذر 1389ساعت 21:32 توسط لیلا | آرشیو نظرات ________________________________________ مالیات بر ارزش افزوده به زبان ساده تفاوت خرید و فروش را گویند ارزش افزوده یک موسسه برابر است با تفاوت بین عایدات ناشی از فروش محصول و کل هزینه هایی که صرف تهیه مواد اولیه ،کالاها یا خدمات واسطه شده است. یا به عبارت دیگر: ارزش افزوده یعنی مجموع پرداختی به عوامل تولید مثل دستمزد،بهره،اجاره ،سود ، استهلاک هم چنین ارزش افزوده از لحاظ اقتصادی همان تولید ناخالص ملی است. مثال: مالیات بر ارزش افزوده در یک کارخانه پوشاک شرح مبالغ به ریال کل خرید واسطه‌ای • خرید پارچه فاستونی • خرید پارچه آستری • خرید نخ • آب، برق، گاز، تلفن 2500 500 200 50 پرداخت‌ها به عوامل تولید: • دستمزد • اجاره محل • بهره وام • استهلام ماشین آلات • سود 4000 250 30 70 2400 فروش 10000 VAT= 10000-(2500+500+200+50)=6750 VAT= (4000+250+30+70+2400) =6750 مالیات بر ارزش افزوده V.A.T= value added tax نوعی مالیات چند مرحله ایست که در مراحل مختلف زنجیره بر اسا س درصدی از ارزش افزوده کالا یا خدمات تولید شده اخذ می شود.این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ایست،که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند. اصل مبدا در V.A.T در اصل مبدا مالیات بر ارزش افزوده بر روی کالاها وخدماتی اخذ می شود که در داخل یک کشور تولید می شود. بنابراین در اصل مبدا صادرات مشمول مالیات است. اصل مقصد در V.A.T مالیات بر ارزش افزوده بر روی مصرف کالا و خدماتی که در داخل کشور مصرف می شوداعمال می شوند. V.A.T = t(sell)-t(buy)=A درحالتی که مالیات های دریافتی بابت فروش از مالیات های پرداختی بابت خرید بیشتر باشد مؤدی باید طی یک اظهار نامه 3 ماهه(درایران) به اداره امور مالیاتی محل خود گزارش کند و مابه تفاوت مالیات را بپردازد. % نرخ مالیات در ایران=3 شهرداری 1.5% -1 t =3% خزانه ملی 1.5% -2 نرخ مالیات بر ارزش افزوده سیگار: 12 % عوارض: % 3 جمعا:%15 انواع بنزین وسوخت هواپیما: %20 عوارض:% 10 جمعا:%30 نکته ها: 1- فعالان اقتصادی که از کالاهای با نرخ خاص در امور خود استفاده می کنند نمی توانند مالیات های پرداختی بابت این کالا ها را به عنوان اعتبار مالیاتی به حساب آورند مگر اینکه خودشان فعال اقتصادی همان کالا باشند. اعتبار مالیاتی یعنی چه؟ به عملی که افراد مشمول ارزش افزوده انجام می دهند و مجاز هستند که مالیات های پرداختی خود را از مالیات های دریافتی کم کنند. مثال:شرکت پالایشگاه آبادان محموله ای را به ارزش A ریال بعلاوه %30 مالیات وعوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده از پالایشگاه شیراز می خرد و پس از فرآیندی آن را به بنزین سوپر تبدیل کرده و محموله را به ارزش A+b÷c می فروشد در این حالت پالایشگاه آبادان چون خودش در صنعت سوخت فعالیت می کند می تواند مالیات پرداختی را به عنوان اعتبار مالیاتی بپردازد. 2- کالاهای موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده که توسط مؤدی برای مصارف شخصی برداشته نمی شود عرضه کالا به خود محسوب می شود و مشمول مالیات است . 3- واردات دراین قانون :ورود کالا یا خدمات از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری به قلمرو گمرکی کشوراست. 4- صادرات در این قانون : صدور کالا یا خدمات به خارج از کشوریا به مناطق خارج ۵- مالیات بر ارزش افزوده 4 د وره است مطابق بر هر فصلِِِِ که مؤدیان باید در پایان هر فصل تا پانزدهم ماه بعد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوره خود را تسلیم اداره مالیاتی کنند . 6- مأخذ محاسبه مالیات بهای کالا یا خدمات مندرج د رصورت حساب است : موارد زیر جزو مأخذ محاسبه مالیات نیست . هرگونه تخفیف و مالیاتهایی که بر اساس این قانون قبلا پرداخت شده است . 7- مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا :عبارت است از {ارزش گمرکی کالا شامل هزینه حمل و نقل + هزینه بیمه} حقوق ورودی شامل: 1- 4% ارزش گمرکی کالا 2- سود بازرگانی همانطور که قبلاً عنوان شد اگر محصول یک فعال اقتصادی معاف VAT باشد مثل دارو مالیات بر ارزش افزوده ای که در مبداء پرداخت کرده است قابل استرداد نیست یعنی نمی تواند از اعتبار مالیاتی بهره برد حال اگر یک فعال اقتصادی به طور مثال ،مثلاً شرکت سنا بخشی از محصولاتش معاف نان حجیم و بخش دیگر از محصولاتش مشمول باشد مثل پیراشکی برای محاسبه اعتبار مالیاتی باید به نسبت محصول مشمول VAT پرداختی در مبداء را به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفت . شرکت بازرگانی ایران که در نظام VAT ثبت نام کرده است در یک دوره مالیاتی 4 دستگاه TV و 5 دستگاه ضبط صوت طبق صورت حساب زیر از یک فروشندۀ ثبت نام شده دیگر می خرد. فاکتور خرید شماره اقتصادی 4111 هزار ریال شرح کالا تعداد مبلغ تخفیف مالیات عوارض جمع مبلغ غیرازتخفیف ،مالیات و عوارض 1 TV 4 20000 2000 270 270 18540 2 Radio 5 12500 1250 168.75 168.75 11587.5 3250 3250 438.75 438.75 302.5 شرکت طی دوره هزینه های زیر را نیز انجام می دهد: حقوق 9000000 ریال آب و برق 1000000ریال شرکت طی دوره سه دستگاه TV هر یک به مبلغ 7000هزار ریال و 5 دستگاه ضبط صوت هر یک به مبلغ 3200 ریال می فروشد. 1. صورت حساب فروش را تنظیم کنید. 2. اظهار نامه VAT را طی دوره مالیاتی مربوط را تهیه کنید. 3. انجام کلیه ثبت های لازم در دفاتر شرکت بازرگانی ایران شرح کالا تعداد مبلغ تخفیف مالیات عوارض جمع مبلغ غیرازتخفیف ،مالیات و عوارض 1 TV 3 21000 0 315 315 21630 2 Radio 5 16000 0 240 240 16480 37000 0 555 555 38110 1. خرید موجودی کالا: موجودی کالا 29250000 VAT خرید ۴۳۸۷۵۰ عوارض VATخرید 438750 وجه نقد 3027500 2. پرداخت هزینه ها: هزینه حقوق 9000000 هزینه آب و برق 1000000 مالیات VATخرید 15000 عوارض VATخرید 15000 وجه نقد 10030000 3. فروش 3 دستگاه TV و 5 دستگاه ضبط صوت: وجه نقد 38110000 فروش 37000000 VAT فروش 555000 عوارض VATفروش 555000 4. بستن حساب ها در آخر دوره مالی : VAT فروش 555000 عوارض VATفروش 555000 VAT خرید 453750 عوارض VATخرید 453750 وجه نقد / VATپرداختنی 202000 مبلغ 202000 ریال به اداره امور مالیاتی کشور به همراه اظهار نامه پرداخت می شود. اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مالی xx( هزارریال) مالیات عوارض جمع مالیات و عوارض VATفروش 555 555 1110 کسر می شود: VATخرید 453.75 453.75 907.5 مازاد(کمبود) VAT 101.25 101.25 202.5 مثال : شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در دوره سوم VAT منتهی به 30/9/87 کالا ها و خدمات زیر را خریداری کرده است. در تاریخ 15/7/87 خرید اتوبوس از ایران خودرو دیزل به مبلغ 300 میلیون ریال در تاریخ 1/8/87 خرید سوخت به مبلغ 3 میلیون ریال ازپالایشگاه نفت تهران در تاریخ 15/8/87 خرید بلیط چاپ شده از انتشارات ایران به مبلغ 300 هزار ریال ، طی همین دوره شرکت واحد 200 میلیون ریال بلیط فروخته است. لطفاً 1. مشخص کردن مراحل VAT 2. مشخص کردن اعتبار مالیاتی در دورۀ مذکور 3. تعیین تاریخ تسلیم اظهار نامه در دوره مذکور 4. ثبت روزنامه ای فرایند ها در دفاتر شرکت واحد الف: 1. شرکت مبدا: 1. ایران خودرو دیزل فروش :30 میلیون 2. شرکت صنعتی گواه فروش:10 میلیون 3. پالایشگاه نفت تهران فروش :3 میلیون 4. انتشارات تهران فروش:300 هزار 2. شرکت مقصد (واسطه )(مبداء): شر کت اتوبوسرانی تهران خرید :3/43 میلیون 1. ایران خودرو دیزل خرید :30 میلیون ۹ میلیون= VAT 2. شرکت صنعتی گواه خرید:10 میلیون ۳۰۰ هزار = VAT 3. پالایشگاه نفت تهران خرید :3 میلیون ۹۰۰ هزار= VAT 4. انتشارات تهران خرید:300 هزار ۹ هزار=VAT فروش: 200 میلیون در آمد VAT: صفر 3.مصرف کننده نهایی : مسافران خرید: 200 میلیون VAT: معاف صفر ب: چون محصول شرکت واحد حمل و نقل عمومی است و نمی تواند مالیات از مشتریان دریافت کند. بنابراین اعتبار مالیاتی ندارد در نتیجه کل مبلغ VAT 10209 میلیون ریال باید به عنوان هزینه VAT ثبت کند. اگر صادرات بود اعتبار مالیاتی 10209 میلیون ریال است از دولت پس می گیرد. ج: 15/10/87 مشمول اظهار نامه نمی شود چون معاف است. د: موجودی کالا 300000000 هزینه VAT ۹۰۰۰۰۰۰ بستانکاران 309000000 هزینه تعمیرات 10000000 هزینه VATه ۳۰۰۰۰۰ بانک 10300000 هزینه سوخت 3000000 هزینه VAT ه ۹۰۰۰۰۰ بانک 30900000 هزینه چاپ بلیط 300000 هزینه VATه ۹۰۰۰ بانک 309000 هزینه VAT در پایان سال مالی در صورت سود و زیان شرکت نشان داده می شود که این هزینه ها از لحاظ مالیاتی قابل قبول هستند. ________________________________________ درآمدمشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی درآمدمشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی -درمواردی که پیمانکارخارجی تمام یاقسمتی از پیمانکاری موضوع بند1رابه پیمانکا ر دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذارکند معادل آن مبلغ ازلوازم وتجهیزات درقرارداددست اول که پیمانکار دست دوم خریداری شودازدریافتی پیمانکاردست اول کسروبعبارت دیگراین مبلغ خریدمشمول مالیات نیست . -نرخ مالیات شرکتهای خارجی به ماننداشخاص حقوقی ایرانی 25%است . -درمواردی که تمام یاقسمتی ازعملیات پیمانکاری به اشخاص حقوقی ایرانی واگذارمی شودپرداخت کننده ی وجه باید ازهرپرداخت به پیمانکارایرانی معادل 2.5% بعنوان مالیات علی الحساب کسر و ظرف مدت 30روزازتاریخ پرداخت به حساب اداره امورمالیاتی بپردازد. مسائل : 1-شرکت زیمنس درتاریخ 5/4/83قراردادی باشرکت بوتان درخصوص تعلیمات فنی منعقدکرده است وجوه پرداخت شده به شرح زیراست محاسبه ی مالیات شرکت زیمنس . 6/5/83 4000000دلار 9/7/83 3250000دلار دلار:8500ریال 34000000000=8500*4000000 4080000=12%*34000000000 1020000000=25%*4080000 27625000000=8500*3250000 3315000000=12%*27625000000 828750000=25%*3315000000 1848750000=1020000000+828750000 2-شرکت ولوودرتاریخ 6/3/81قراردادی باشرکت سایپادیزل منعقدکرده است موضوع قردادانتقال دانش ساخت گیربکس ماشینهای سنگین است مفادقراردادبه شرح زیراست . مبلغ قرارداد 5000000دلار خریدلوازم ازداخل 8500000000دلار خریدتجهیزات ازخارج 500000دلار نرخ دلار8000 40000000000=8000*5000000 4000000000=8000*500000 8500000000 12500000000 12500000000=12500000000-40000000000 3300000000=12%*27500000000 825000000=25%*3300000000 3-شرکت ال جی قراردادی راباشرکت پارس الکتریک منعقدمی کند موضوع قراردادانتقال دانش فنی تلویزیونهای LCDاست .اطلاعات زیردردسترس است . مبلغ قرارداد4510000 دلاراست ونرخ هر دلار8000ریال است .وجوه پرداخت شده طی سال به شرکت ال جی 2100000دلار.شرکت ال جی بخشی ازکارخود رابه پیما نکاردست دوم ایرانی صاایران که حق الزحمه ی آن 430000دلار است واگذارو پیمانکارایرانی 30000 دلارآن راصرف خریدتجهیزات ازال جی کرده است مطلوبست کل مالیات مکسوره دراین قرارداد. 16800000000=8000*21000000 3440000000=8000*430000 240000000=8000*30000 16560000000=240000000-16800000000 1987200000=12%*16560000000 496800000=25%*1987200000 86000000=2.5%*3440000000 582800000=86000000-3440000000 + نوشته شده در پنجشنبه یازدهم آذر 1389ساعت 21:29 توسط لیلا | آرشیو نظرات ________________________________________ مالیات محور توسعه مباحث اولیه مالیات، قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور (اجرای سیاست گزاری مالی) به موجب قوانین به وسیله اهرم‏های اداری و اجرایی دولت وصول شود. مالیات‏ها از جمله اهرم‏های مؤثر سیاست‏های مالی دولت برای انجام وظایف خود هستند. ادبیات اقتصادی مالیات نیز مشابه دیگر شاخه‏های اقتصادی به مرور زمان دچار تحولات عمده‏ای شده است. هم اکنون در بسیاری از دولت‏های دموکراتیک، مردم بر اساس تحلیل سیاست‏های مالیاتی پیشنهاد شده رأی می‏دهند. دولت‏ها در جوامع دموکراتیک که منتخب مردم هستند نیازمند منابع‏اند مقوله‏ی مالیات‏ها از نظر اجتماعی نیز تحولات گسترده‏ای پیدا کرده است. از آنجا که سیستم مالیاتی بهترین راه شفافیت درآمدی است، آمار و تصویر ایجاد شده در یک نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه می‏تواند خود یک کنترل کننده نرم‏افزاری و علمی جهت ازتقاء سطح کارآمدی اقتصاد شود و همواره اطلاعات مورد نیاز را جهت برنامه ریزی عمومی و کسب حقوق برابر جهت رسیدن به فرصت‏های برابر را نهادینه کند. نظام مالیاتی مرکب از بخشهای قانون مالیاتی، مالیات پردازان، مالیات گیرندگان، روش‏های عملیاتی و نهادهای حرفه ای است که هر کدام از این بخشها اگر به صورت کارآمد عمل کنند، نظام مالیاتی به اهداف خود( تامین درآمدهای بودجه، توزیع بهینه درآمدها و تخصیص منابع ) خواهد رسید. مالیات‏ها از جمله مواردی است که وجود آن مورد توافق مکاتب گوناگون است. مکاتب چپ آنرا بخاطر کنترل نظام سرمایه‏د‏اری و خارج کردن ثروت از دست فرادستان مناسب می‏دانند و خواهان افزایش مالیات‏های گوناگون هستند و راستگرایان هم ازمالیات‏ها به عنوان حقوق ملت و دولت برای انجام برخی وظایف یاد می‏کنند که می‏تواند منجر به شفافیت اقتصادی هم گردد. آنها لازمه‏ی پذیرش نظام مالیاتی واقعی را وجود نظام بازار می‏دانند تا مالیات‏های حقیقی وصول گردد. آنچه مورد اختلاف است، نحوه‏ی وصول، نوع وصول و چگونگی تخصیص آن برای وظایف مختلف است. 2. انواع مالیات‌ها 1ـ2. مالیات‌ها از لحاظ ترتیب پرداخت مالیات‌ها از لحاظ فوریت یا عدم فوریت در پرداخت به دو نوع مستقیم و غیرمستقیم می‌شوند. 1ـ1ـ2. مالیات مستقیم: مالیات مستقیم1، شامل آن دسته از مالیات‌هایی ست که مالیات‌پرداز برای سازمان مالیاتی شناخته شده، و صاحب پرونده است. در این مالیات بین مراحل تشخیص و قطعی شدن از یک طرف و بین مراحل قطعیت و وصول از طرف دیگر فاصله زمانی وجود دارد. نمونه‌ی بارز مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مشاغل است که براساس قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه‌های بعد، صاحبان درآمد موظفند اظهارنامه (4ماه پس از سال مالی) تقدیم کنند و بر آن اساس و تشخیص بعدی مالیات بپردازند و یا مشمول رسیدگی علی‌الرأس شوند. 2ـ1ـ2. مالیات غیرمستقیم: مالیات غیرمستقیم2، شامل آن دسته از مالیات‌هایی است که دستگاه مالیاتی بلافاصله صلاحیت مربوط به تشخیص، قطعی نمودن و وصول آن را همزمان داراست(رزاقی9:1380). پرداخت‌کنندگان مالیات‌های غیرمستقیم برای سازمان مالیاتی ناشناخته هستند. مانند : مالیات بر واردات و تا حدی مالیات بر ارزش افزوده که بر اساس درصدی از فروش از خریداران اخذ می شود. 2-2. مالیات از لحاظ منبع : مالیات از حیث جایگاه تحصیل درآمد به چهار منبع و به شرح زیر تقسیم می‌شود: 1-2-2. مالیات بر درآمد : مالیات بر درآمد از اعمال نرخ مالیاتی مقرر بر درآمد افراد یا اشخاص حقوقی برای هر فقره از درآمدهای به دست آمده و یا برای جمع درآمد حاصل در یک دوره مالی معین محاسبه و از آنان وصول می‌شود. مثل مالیات بر درآمد اجاره املاک که موجر موظف به پرداخت آن است. 2-2-2. مالیات بر دارایی: مالیات بر دارایی به واسطه تعلق دارایی به شخص یا تملک دارایی توسط او به وی تعلق می‌گیرد. مثل مالیاتی که فروشنده هنگام فروش ملک باید بپردازد. 3-2-2. مالیات بر سرمایه: منظور از مالیات بر سرمایه، مالیاتی است که اصولاً سرمایه‌گذاری و یا گردش سرمایه صرفنظر از تحصیل یا عدم تحصیل سود، موجب تعلق آن مالیات می‌گردد. مثل مالیات بر اضافه ارزش سرمایه که در اثر افزایش ارزش ملک، فروشنده هنگام فروش ملک باید ان را بپردازد. . 4-2-2. مالیات بر خدمات: بعضی از انواع مالیات‌ها کلاً یا به طور نسبی قابل انطباق با حق‌الزحمه خدمات ارائه شده از طرف دولت یا موسسات دولتی است. مثلا بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات مخابراتی 3% مالیات دارد. ٣. نرخ های مالیاتی: آدام اسمیت، طرفدار مالیات متناسب بود. به این معنی که از درآمد هر کس چند درصد به عنوان مالیات وصول شود. اسمیت مالیاتی را عادلانه میدانست که در مورد همه درآمدها یکسان اعمال شود. نرخ دیگر، نرخ تصاعدی است. در مالیات تصاعدی، هر قدر میزان درآمد افزایش یابد، سهم بیشتری از آن نسبت به طبقه ما قبل به عنوان مالیات وصول می شود. نقطه مقابل نرخ تصاعدی، نرخ تنازلی است. به این معنی که با افزایش درآمد آهنگ رشد نرخ ملایم تر می شود. 4. مالیات در مکاتب اقتصادی: از آنجا که مقوله‏ی مالیات‏ به عنوان یک جزء مهم ابزار سیاست گذاری اقتصادی، اجتماعی به حساب می آید، لازم است تا برای اعمال سیاست‏های مالیاتی، اصول و نظریاتی از سوی اندیشمندان نحله‏های گوناگون فکری تعریف شود تا نظام‏های مالیاتی فراخور شرایط اقتصادی و اجتماعی خود از آنها بهره برند. از این روی، بحث اصول و نظریات مالیاتی یکی از موارد بنیادین مطالعات مالیاتی است که می‏تواند در چارچوب اهداف باز توزیعی مالیات‏ها بسیار مهم تلقی شود. 1-4. اصول مالیاتی از نظر کلاسیک‏ها: آدام اسمیت معروف‏ترین اقتصاددان مکتب کلاسیک است. بنابراین اصول چهارگانه او به عنوان اصول مالیاتی مورد نظر مکتب کلاسیک به حساب می‏آید. اصل اول از دید او اصل عدالت و برابری است. بر اساس این اصل، بار مالیات باید به صورت عادلانه بین مردم تقسیم شود و به توانایی پرداخت مالیات دهنده بستگی دارد. وی مالیات تناسبی را به عنوان مالیاتی عادلانه تلقی می‌کند اصل دوم، معین و مشخص بودن مالیاتهاست. بر اساس این اصل باید مبلغ، مآخذ، زمان پرداخت و طریقه پرداخت باید دقیقاً مشخص باشد اصل سوم، اصل سهولت است. بر اساس این اصل، کسب رضایت نسبی افراد و تسهیلات مختلف برای پرداخت مالیات مدنظر است و تنظیم شرایط جهت پرداخت و طریقه پرداخت باید با توجه به حداقل فشار امکان پذیر باشد اصل اخر به صرفه جویی برمیگردد. در جمع آوری مالیات باید حداکثر صرفه جویی به عمل آید و هزینه جمع‌آوری آن به حداقل تقلیل یابد. نمودار1. اصول نظام مالیاتی مطلوب از دید کلاسیک‏‏ ها - اصل عدالت توزیع عادلانه بار مالیاتی - اصل مشخص بودن ساخت دهی روشن مالیاتها - اصل سهولت ایجاد شرایط رضایت افراد در اخذ مالیات - اصل صرفه جویی بهینه سازی سیستم مالیاتی 2-۴. اصول مالیاتی از دید کنزین‌ها : آنها در مورد مالیات‌ها اعتقاد به اصول زیر دارند : الف – اصل شخصی ساختن مالیات : بر اساس اصل مزبور، هنگام تعیین و دریافت مالیات علاوه بر درآمد مبنای محاسبه، وضع شخصی مالیات دهنده از نقطه نظر تحصیل درآمد و وضعیت اجتماعی نیز ملاک عمل است. به عنوان مثال درآمد حاصل از کار با درآمد حاصل از سرمایه تفاوت دارد. از آنجا که گروه اول درآمد خود را از راه زحمت فیزیکی و یا فکری بدست می‌آورد، رنج و مشقت بیشتری نسبت به گروه دوم که درآمد حاصل از سرمایه کسب می‌کند دارد. بنابراین، هنگام پرداخت مالیات باید فداکاری بیشتری به خرج دهد. بر اساس این اصل، باید وضعیت کاری و اجتماعی فرد مالیات دهنده مورد توجه قرار گیرد ب – اصل دخالت : به عقیده کینز و پیروان او، دولت باید جهت ارشاد و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دخالت کند و نباید مالیات‌ها بی‌طرف باشند. به عنوان مثال، دولت باید جهت مبارزه با تورم از سیاست‌ها مالی انقباضی استفاده کرده و با افزایش نرخ مالیاتی، تورم را بکاهد. ج – اصل مطلوبیت درآمد: مطلوبیت نهایی هر واحد پول یا درآمد برای افراد کم درآمد بیشتر از مطلوبیت نهایی پول یا درآمد برای افراد پر درآمد است. بنابراین اگر به نسبت برابر از درآمد هر دو گروه مالیات اخذ شود، افراد کم درآمد مقدار مطلوبیت بیشتری از دست می‌دهند و این موضوع عادلانه نیست. برای حل مشکل فوق باید بر اساس نرخ تصاعدی مالیات اخذ شود نمودار زیر، اصول یک نظام مالیاتی مطلوب از دید کنزین‌ها را به تصویر می‌کشد. نمودار 2. اصول نظام مالیاتی مطلوب از دید کنزین‌ها - اصل شخصی ساختن مالیات توزیع عادلانه بار مالیاتی و تفاوت بین پایه‌های مختلف مالیاتی - اصل دخالت تقویت نظام رفاهی و تأمین اجتماعی - اصل مطلوبیت درآمد توزیع عادلانه درآمد و کاهش مالیات بر مصرف 3-۴. نگرش‌های جدید به اصول مالیاتی : با گسترش نظام فن‌آوری اطلاعات و حرکت اقتصادهای درون زا به سمت اقتصادهای جهانی شده، مالیات‌ها نیز دچار تغییر و تحول شده‌اند. مالیات‌ها امروزه به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام‌های انتخاباتی تبدیل شده‌اند و بجز آثار اقتصادی واجد ویژگی‌های اجتماعی، سیاسی و اطلاعاتی فراوان شده‌اند. هرچند که اصول مندرج در بیانیه‌های کلاسیک‌ها و تئوری کنیز هم چنان رواج دارد و بسیاری از نظام‌های مالیاتی با آن سامان یافته‌اند، لیکن بر اساس نیازهای روز و برخی تعاملات بین‌المللی و مسائلی که در اجرای سیستم مالیاتی بروز می‌کند، برخی اصول جدید به اصول قبلی مالیات‌ها افزوده شده است. الف – اصل تشخیص محل خرج : بر این اساس، محل خرج و مصرف مالیات‌ها باید برای مالیات پردازان مشخص باشد. این اصل یک کارکرد مهم توزیعی درون خود دارد که نظارت مردمی را می‌پذیرد و عموماً مالیات‌ها را به سمت کاهش نابرابری سوق می‌دهد. البته، کارشناسان اعتقاد دارند این اصل بیشتر جهت مالیات‌های محلی و عوارض کاربرد دارد. ب –اصل سهولت تمکین داوطلبانه مالیاتی : این اصل بیشتر ناظر بر روشهای اجرایی و عملیاتی است. کیفیت تشکیلات مالیاتی برفضای سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصی و همچنین کارکرد‌های مالیات مؤثر است. نظام مالیاتی باید به سمتی برود که سرعت تمکین (پذیرش ) داوطلبانه مالیات‌های تشخیصی و افزایش خود اظهاری را گسترش ‌دهد. تمکین مالیاتی، عبارت است از قبول و ترتیب پرداخت داوطلبانه مالیات قانونی ابزاری یا تشخیص شده در یک تشکیلات مالیاتی به هر اندازه که سیستم مالیاتی با تمکین بیشتری روبرو شود، میزان درآمدهای وصولی بخش مالیاتی افزایش و شاخص‌های کلان اقتصادی چون نسبت مالیات به تولید ناخالص تولید داخلی (افزایش) نسبت درآمد مالیاتی واقعی به درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه (افزایش ) خواهد یافت و از طرفی با کاهش شکاف مالیاتی بین طبقات مختلف درآمدی، توزیع درآمد بهبود می یابد ج – اصل مشارکت : گسترش نهادهای مدنی و در اختیار داشتن بخش اعظم ثروت ملی توسط بخش خصوصی باعث شده که بدون مشارکت نهادهای مدنی و عموم مردم، وصول مالیات قانونی امکان پذیر نباشد. از این روی، بسیاری از تشکل‌ها و نمایندگان صنوف و نهادهای مدنی در مورد اصلاح قانون، نحوه‌ی وصول، تعیین ضرائب مالیاتی با دستگاه مالیاتی هم کاری و مشارکت می‌کنند که این مشارکت شکل قانونمند به خود گرفته است. چون این اصل، کیفیت وصول درآمدهای مالیاتی را بهبود می‌بخشد و موجبات ارتقاء فرهنگ مالیاتی و به تبع آن درآمدهای مالیاتی را فراهم می کند؛ می‌توان نتیجه گرفت که در توزیع مجدد درآمدها نقشی مهم دارد. 5- اهمیت نظام مالیاتی از لحاظ اقتصادی: - جذب درآمد برای دولت. - توزیع شفاف کالاها و خدمات اقتصادی. - کمک به کارایی نهادهای اقتصادی. از لحاظ اجتماعی: - تقویت فرهنک کار. - رشد مردم سالاری. نکته : _ آثار مالیاتی کنفرانس اجلاس سران 20: محکومیت بهشت های مالیاتی از سوی شرکت کنندگان. _ آثار مالیاتی بودجه سال 1388: افزایش معافیت مالیات حقوق به 50 میلیون ریال. _ بررسی مقدماتی مالیات بر ارزش افزوده. + نوشته شده در پنجشنبه یازدهم آذر 1389ساعت 21:28 توسط لیلا | آرشیو نظرات ________________________________________ مالیات و انواع مالیات انواع مالیاتها مقدمه: مقوله مالیات، به موازات امور دیوانی و محاسباتی، ‌از زمان پیدایش دولتها، سابقه تاریخی دارد. امروزه، هیچ واحد اقتصادی و موسسۀ انتفاعی و حتی غیرانتفاعی وجود ندارد که در امور روزمره با پرداخت مالیات و مسائل مالیاتی سرو کار نداشته باشد. چنانکه حتی موسسات غیرانتفاعی یا غیرمشمول مالیات نیز، بدون استثناء با تکالیف کسر و پرداخت مالیات حقوق کارکنان، مالیات اجاره یا نقل و انتقال املاک و وسایط نقلیه، سر و کار روزانه دارند. در یک عبارت کلی، دستگاه مالیاتی دولتها، اولی‌ترین شریک سود مؤسسات تلقی می‌شود که حتی قبل از تقسیم سود بین شرکاء موسسه، سهم خود را مطالبه و دریافت می‌کند. بنابراین، دانش حسابداری و به تبع آن مسئولان امور مالی موسسات، بعنوان ابزار و عوامل نگهداری و تعیین سود و زیان موسسات اقتصادی، بدون تجهیز به دانش مالیاتی، قادر به محافظت حقوق کارفرمایان، در قبال این شریک همیشه حاضر و آماده برای استیفاء حق خود (مالیات) نخواهد بود. موضوع مالیات در کشورهای پیشرفته صنعتی به اندازه‌ای حیاتی و حائز اهمیت و حساسیت است که کارفرمایان،‌ به دانش مالیاتی مسئولان مالی خود اکتفاء و اتکاء نکرده، و از خدمات تخصصی «حسابداران رسمی» و «مشاوران مالیاتی مجرب»، در کنار کا

/ 1 نظر / 150 بازدید
========== پری سا =========

سلام انصافا وبلاگ زیبایی دارین.این رو جدی میگم... خوشحال می شوم به دیدار من بیایید و تبادل لینک کنیم لینک مرا در وبلاگ خود قرار دهید و یک گل برای من بفرستید تا من هم لینک شما را قرا دهم راستی با عضویت در دیدار از داشتن یک مالتی بلاگ لذت ببرید www.30you.ir/parisa