سهام

ماده 24 سهام قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحبان آن در شرکت سهامی می باشد(یعنی اگر یک نفر 3 هزار تومان سهم دارد مشارکتش و تعهداتش و منافعش به همان اندازه ی 3 هزار تومان است– ورقه سهم: سند قابل معامله است که نماینده تعدادی سهم است که صاحب آن درشرکت سهامی دارد.

اقسام سهام:

سهام با نام: اسم فرد در ورقه سهم ضبط می شود به خاطر اهمیت شناخت شرکاء بعضاٌ بررسی مسائل سیاسی

سهام بی نام: یک ورقه و یک سند است در حکم حامل  است که مشخص کننده سهامدار نمی باشد لذا دست هر کس باشد مالک آن می باشد و این به خاطر راحتی شرکاء می باشد..

سهام ممتاز: برای تشویق افراد به خرید ورقه سهام اقدام به انتشار سهام ممتاز می کنند.و معمولاً زمانی است که شرکت نیاز به پول دارد مثلاً می گویند چه شرکت سود بکند یا نکند ما به شما سود می دهیم یا مثلاً می گویند کسی که یکی از این سهام را داشته باشد 2 حق رای به آن می دهیم

سهام موسس: سهامی که در اختبار موسس قرار میگیرد : سهامی است که برای ابتکار و کوشش موسس به آنها داده می شود.

نکته: دارنده سهم نمی تواند به نسبت سهم ، از اموال شرکت مالک شود بلکه به نسبت سهم خود از شرکت دارا می باشد.

ماده 27) تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد.

 

گواهینامه موقت: که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد این گواهی نامه در حکم سهم است ولی در هر حال ظرفمدت یکسال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر و گواهینامه موقت سهم باطل گردد.

ماده 28) تا وقتی شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است

شرایط لازم برای انتشار ورقه سهم:

شرکت به ثبت رسیده باشد(ماده 28)

تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد. که بعد از آن برگه موقت سهم را گرفته و اوراق سهام را می دهند (برگه ی تعهد سهم را پر کرده و حداقل 35% را پرداخت کرده باشند.)(ماده 27)

ماده 29) در شرکت های سهامی عام، مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد ولی در خاص محدودیت ندارد.

ماده 30) مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهی نامه موقت

در فاصله برگه تعهد سهم تا اوراق سهام صادر شود شوک به صاحبان سهام گواهی نامه موقت با نام می دهد. تا اگر خواست گواهی نامه را انتقال دهد یا آن فرد به شرکت مراجعه کرده و آن فرد با قبول تعهدات بر پرداخت تمام مبلغ باقی مانده و با گفتن نام و آدرسش این انتقال صورت پذیرد و تا زمانی که مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشود صدور ورقه سهم بی نام یا گواهی نامه موقت بی نام ممنوع است . علت آن این است که شرکت بتواند متعهدین خود را بشناسد

ماده 34) کسی که تعهد ابتیاع سهمی ..

کسی که برگه ی تعهد را امضاء می کند تمام مبلغ تعهد شده را باید بپردازد و قبل از پرداختن تمام مبلغ اگر فروخته شد فروشنده باید تمام مبلغ را بپردازد.

نکته: دارندگان سهام نمی توانند به نسبت سهم از اموال شرکت مالک شوند بلکه به نسبت سهم خود از شرکت دارای حق می باشند مثلاً

ماده35) در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ :

هر وقت که شرکت بخواهد آن قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطلابه کند باید ابتدا با آگهی کردن در روزنامه کثیر الانتشاری به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلتی را برای پرداخت مبلغ قرار دهد پس از انقضای مهلت هر مبلغی که پرداخت نشده باشد باضافه ی دیرکرد آن که برابر با ترخ رسمی بهره که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود (مثلا هر بدهکاری در سطح کشور اگر بدهیش را یک سال به تاخیر بیاندازد باید این مقدار بپردازد) +4 درصد به آن فرد اخطار داده می شود و پس از یک ماه اگر مبلغ  را پرداخت نکرد شرکت سهام را در بورس در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته باشد (سهامی تمام قابل فروش در بورس است) و گرنه از طریق مزایده به فروش می رساند و از آن انواع هزینه های کم شده برداشت می شود و اگر مبلغی باقی ماند مازاد را به صاحبش پرداخت می کنند.

ماده  37) دارندگان سهام مذکور در ماده 35 حق حضور و

کسانی که قسمتی از مبلغ تعهد شده خود را پرداخت نکرده اند :

حق حضور و رای در مجامع عمومی را ندارند

در حد نصاب تشکیل مجامع عمومی تعداد این گونه سهام ها از کل تعداد سهام شرکت کسر می شود مثلا اگر سرمایه شرکت 10 میلیارد باشد کسانی که تخلف می کنند 1 میلیارد باشند الباقی 9 میلیارد سهامدار است (مثلا حد نصاب تشکیل مجمع عمومی موسس حداقل  کسانی که سرمایه را تعهد کردن است که نمی شود نصف همین 9 میلیارد نفر)

حق دریافت سود قابل تقسیم ندارند

حق رجحان (یعنی حق اولویت) در خرید سهام جدید را ندارند

 حق دریافت اندوخته قابل تقسیم را هم ندارند

ماده 40) انتقال سهام با نام...

اگر بخواهند سهام با نام را منتقل کنند باید از طریق شرکت به ثبت برسد و آن شخص انتقال دهنده یا نماینده اش باید انتقال مزبور را امضاء کند و همچنین انتقال گیرنده یا نماینده اش باید تعهد کند که مابقیه پولی که مانده است را پرداخت و آدرسش را هم بنویسید و اگر خواست محل سکونتش را هم تغییر دهد باید به اطلاع دهد و هر نقل و انتقالی خلاف این قانون باشد از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

ماده 43) تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس به موجب

مقررات اساس نامه

بنابه تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت می باشد.

(مثال: مثلاً در 5/5/85 و 10/5/85 و 15/5/85 آگهی می شود و مهلت از 5/5/85 باید حداقل 6 ماه باشد یعنی 5/11/85)

ماده 44) در مورد تبدیل سهام بی نام به سهام با نام...

باید آگهی در 3 نوبت و هر یک به فاصله 5 روز و مهلتی که کمتر از 6 ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد در روزنامه کثیر الانتشاری منتشر و در آن بیان شود که در صورت انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل تلقی می شود تا صاحبان سهام برای تبدیل به شرکت مراجعه کنند.

ماده 45) سهام بی نام که ظرف مهلت مذکور ....

اگر مهلت مراجعه به شرکت منقضی شود و صاحبان سهام مراجعه نکنند سهام بی نام باطل میشود و برابر تعداد آن سهام با نام صادر و توسط شرکت در بورس (اگر اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس باشند) در غیر این صورت از طریق حراج فروخته می شود و آگهی حراج حداکثر تا 1 ماه پس از مهلت مذکور مقتضی شده فقط یک باردر روزنامه ی کثیرالانتشار منتشرمی شود و فاصله بین آگهی تا تاریخ حراج حداکثر یک ماه و حداقل 10 روز خواهد بود و اگر در این حراج سهام به طور کامل انجام نشود حراج تا 2 نوبت دیگر طبق شرایط گفته شده تجدید می شود.

ماده 46)از حاصل فروش سهامی..

ابتدا تمام هزینه ها برداشت شده و مابقی تا 10 سال در بانک باقی می ماند پس از 10 سال و عدم مراجعه در حکم مال بدون صاحب می باشد.

نکته: پس از باطل شدن سهام بی نام این سهام تبدیل به سهام با نام شده و سهام کسی که مراجعه نکرده از طریق بورس یا مزایده به فروش می رسد و ابتدا تمام هزینه ها برداشت شده و مابقی تا 10 سال در بانک باقی می ماند پس از 10 سال و عدم مراجعه درحکم مال بدون صاحب می باشد که با اجازه دادستان به خزانه دولت می رود.

ماده 17- به مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل می شود و ... به (متن کتاب مراجعه شود)

 

حد نصاب مجمع عمومی موسس:

تشکیل: به کسانی که 2/1  سرمایه را تعهد کردند (امکان دارد 50 نفر  حاضر شونذ و 2/1 سرمایه را تشکیل ندهند)

 ماده 75) در مجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده ضروری است ..

  (اگر با حد نصاب 2/1 در مرحله اول تشکیل نشده فقز تا 2 بار دیگر دعوت می شوند و باید 20 روز بین آگاهی دعوت و عقدجلسه فاصله باشد و آگهی دعوت باید با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیر النتشار همراه باشد و جلسه با حضور 3/1 صاحبان سرمایه قانونی است.)

 تصمیم: با اکثریت 3/2  آراء حاضرین (3/2 حاضرین)

هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در 2 روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود یکی به وسیله مجمع عمومی موسس و دیگری از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی تعیین می شود(آیا این دعوت در روزنامه دعوت در روزنامه کثیر الانتشار از سوی مجمع عمومی موسس از وظایف آنهاست)

مجمع عمومی موسس و رسیدگی به امور سگانه:

بررسی احراز پذیره نویسی و تعهدات لازم

تصویب اساسنامه (به منزله قانون اساسی شرکت است) عده ی می گویند نمی تواند اصلاح کند به استناد ماده 83 (هر گونه تغییر درموارد اساسنامه یا سرمایه شرکت یا انحلال شرکت منحصراً  دست مجمع  عمومی فوق العاده است) عدهی می گویند می تواند با استناد به ماده 74 بند 2 (وظایف مجمع عمومی 1- تصویب اساس نامه و اصلاح آن) در نتیجه باید گفت با توجه به ماده 83 مجمع عمومی موسس حق اصلاح ندارد مگمر با موافقت کلیه شرکاء

انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت و قبول صحت توسط آنها که به معنی قبول تمام وظایف و دانستن وظایفشان در قانون است از چند زمانی شرکت سهامی عام تشکیل شده محسوب می شود؟ (ماده 17 از این تاریخ شرکت تشکیل شود محسوب می شود.)

ماده 18) اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس.

مدارک لازم عبارتنداز اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باضافه صورت جلسه مجمع باضافه برگه قبول سمت مدیران ، را به محل ثبت شکرت ها تسلیم

ماده 19) در صورتی که شرکت تا 6 ماه از تاریخ ..

تا تاریخ ثبت احدی حق دست زدن را در سرمایه را ندارد تا 6 ماه قرار بود شرکت به ثبت برسد اما به ثبت نرسید افراد ذینفع با مراجعه به مرجع ثبت شرکت ها درخواست انحلال شرکت را اعلام می کنند و از سوی مرجع ثبت شرکت هایک گواهی به بانک می دهند و بعد از مردم می خواهند که هر پولی که ریخته اند بیایید با دادن رسید بیگرید و هر گونه هزینه پرداخت شده به عهده موسس خواهد بود مثل آگهی ، پذیره نویسی کردن، و...

از ماده 6 الی 19 ق ت طریقه ثبت شرکتهای سهامی عام بود که با هم مروری می کنیم

ارائه مدارک لازم به مرجع ثبت شرکت ها : موسس باید اقلاً 20 درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و حداقل 35 درصد مبلغ تعهد شده را در بانک به حساب به نام شرکت در شرف تاسیس سپرده  اگر قسمتی از تعهد را غیر نقدی باشد مدارک مالکیت در همان بانکی که پرداخت نقدی شده گواهی را به ضمیمه اظهار نامه+ اساسنامه شرکت+ اعلامیه پذیرنویسی که به امضا، کلیه موسس رسیده باشد به مرجعه ثبت شرکتها تسلیم می کند در تهران به اداره ثبت شرکتها ، در شهرستانها به دایره ثبت ، درجایی که دایره ثب وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و مدارک و رسید دریافت می کند.

بررسی مدارک و اجازه پذیره نویسی : مرجع ثبت شرکتها پس از مطالعه اظهارنامه + ضمائم و تطبیق مندرجات آن با قانون اجاره انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر می کند.

انتشار اعلامیه پذیره نویسی و شروع پذیره نویسی: اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسس در جراید آگاهی گردد و در بانکی که تعهد سهام شده در معرفی دید علاقمندان قرار داده شود ظرف مهلت معین افراد با مراجعه به بانک ورقه بعهد سهام را امضاء و مبلغ را که در هنگام پذیره نویسی گرفته می شود ، پرداخت و رسید دریافت کنند و امضاء ورقه تعهد سهام به خودی خود لازمه قبول اساسنامه شرکت و تعهدات مجامع عمومی صاحبان سهام است (ماده 15)

بررسی به تعهدات پذیره نویسان و دعوت ، مجمع عمومی موسس پس از گذشت مهلت پذیره نویسی یا در صورتی که مدت تمدید شده انقضاء شود موسس حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و این که تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد شده و اقلاً 35% آن ها پرداخت شده تعداد سهام را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موسسین را دعوت می کنند.

                   

                                 حداقل 2/1 سرمایه

                 تشکیل      

                                   حداقل 3/1 سرمایه

حد نصاب ‌

 

                       تصمیم اکثریت 3/2 آراء حاضرین

                                                                                           اولویت بندی می کنند

                                               بیشتر از مبلغ سرمایه تعهد شده

                                                                                           تقلیل میزان سهام

پس از بررسی اینکه تمام سرمایه     

شرکت صحیحا تعهد گردید

                                                    کمتر از مبلغ سرمایه تعهد شده – باجلب رضایت شرکاء

                                                                                             سرمایه تقلیل می یابد

 

 

تشکیل مجمع عمومی موسس و رسیدگی به امور سگانه:

احراز پذیره نویسی و تعهدات لازم

تصویب اساس نامه

انتخاب اولین مدیران وبازرسان  و قبول سمت

تا قسمت 5 شرکت سهامی تشکیل شده اما به ثبت نرسیده.

بردن مدارک لازم به مرجع ثبت شرکتها اساسنامه که تصویب مجمع عمومی موسس + صورت جلسه مجمع+ برگه قبول سمت مدیران

ماده 20) برای تاسیس و ثبت شرکتها سهامی خاص.

طریقه ثبت شرکت سهامی خاص:

اساس نامه که به تایید سهامداران (خود اعضاء)رسیده باشد

اظهارنامه مشعر(که مبالغ تعهد کردند و در مجمع ثبت شرکتها پر می شود) که تعهدات را در آن نوشته شده است تمام مبلغ تعهد شده و مقدار تعهد شرکاء نیز مشخص و مقداری که تعهد شده این مقدار پرداخت و فیش بانکیش را گرفته

نقدی

سرمایه

                   غیر نقدی (قیمت گذاری و تحویل داده شود.

انتخاب اولین مدیران و بازرسان

قبول سمت که تمام مسئولیت ها را می داند و امضا کردند)

ذکر نام روزنامه کثیر الانتشار به مرجع ثبت شرکتها برده وثبت می شود و شخصیت حقوقی تشکیل می شود

تبصره : قانون هایی که برای تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام مقرر است در مورد شرکت سهامی خاص لازم نیست و مدارک ذکر شده کافی است.

نکته : وجوهی که در بانک ریخته می شود تا قبل از ثبت شرکاء حق دسترسی به آن را ندارد.

ماده 23) موسسین شرکت.... به کتاب مراجعه شود موسسین در قبال تاسیس مسئولیت تضامنی دارند یعنی چه؟

سهامداران در شرکت سهامی به میزان سهمی که در آن دارند سود وزیان متعلق به انها می باشد و لی مسئولیت تضامنی بسیار سنگین تر است یعنی تک تک افراد در مقابل خسارات و مبالغ مسئول هستند.

تبدیل شرکت سهامی خاص به تمام

تغییر اساس نامه شرکت خاص به اساسنامه شرکت سهامی عام

                                                         پذیره نویسی

افزایش سرمایه (حداقل 5 میلیون)         

                                                   خود سهامداران

3-تصویب مجمع عمومی فوق العاده یعنی شرکاء تصویب کننده که شرکت تبدیل به شرکت سهامی عام شود

حداقل 2 سال از ثبت شرکت گذشته و 2 ترازنامه آن به تصویب رسیده باشد:

ماده 47) برای تبدیل سهام با نام به سهام بی نام ...

تشریفاتش کمتر است چون تمام مشخصات را دارند و فقز یک بار در روزنامه کصیرالانتشار آگهی می شود. که ظرف مهلتی که نباید کمتر از 2 ماه باشد برای تبدیل سهام خودتام مراجعه کرده اگر نیامدند به تعدا دآنها سهام بی نام صادر می شود و در مرکز شرکت نگهداری شده تا آنها مراجعه و سهام با نامشان باطل و سهام بی نام به ایشان داده شود.

در نوع تبدیل :

بانام     = هر دو باید به اطلاع عموم و مرجع ثبت شرکتها برسد

بی نام

پس از تبدیل سهام چه با نام به بی نام یا برعکس شرکت باید مرجع ثبت شرکتها را از این کار مطلع نماید و مراتب را جهت اطلاع عموم آگهی نماید

ماده 51) شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایط مندج در این قانون اوراق قرضه منتشرکند.

ماده 52) ورقه قرضه ورقه .... به متن کتاب مراجعه کنید

ورقه قرضه ورقه ای است که قابل معامله است و

مصرف مبلغی وام + بهره معین است و شرکت این برگها را منتشر و افراد اینها راخریداری می کنند شبیه به سهم است اما خریدار ها فقط به عنوان طلب کار شرکت به حساب می آیند و سهام دار نمی باشند مثلاً (پذیره نویسان منتشر می کنند که سهامی عام  قرار است اوراق قرضه بدهد بعد افراد به مقدار مبلغی خرید می کنند و طلب کار شرکت می شوند و بعد در یک موعد مقرر تمام پول + سود را از شرکت می گیرند)

گاهی اوقات یک کار دیگه هم علاوه بر سود می کنند و آن این است که قابلیت تبدیل به سهام را نیز خواهد داشت (اوراق قرضه معمولاً با نام هستند و قابلیت انتقال را دارند و به مقدار وام می باشند بهره ی دیگری که در ماده 52 عنوان شده می توان گفت که علاوه بر مثلا 14% سود می تواند تبدیل به سهم هم بشود)

ماده 53) دارندگان اوراق

دارندگان ورقه قرضه  فقط طلبکار هستند و سهام دار نمی باشند.

ماده 54) پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمی باشد چرا؟ چون قانون گذار تاید کرده است.

ماده 55) انتشار اوراق قرضه ممکن نیست....ص 14 ادامه شرایط انتشار اوراق قرضه:

شرکت سهامی عام باشد

کلیه سرمایه ثبت شده ی شرکت تائید شده باشد. به عنوان مثال شرکتی با سرمایه 2 میلیارد تومان وقتی می تواند اوراق قرضه منتشر کند که تمام 2 میلیارد تومان را داده باشد تمام مبلغ ابتدایی را تائید کرده باشد. یعنی 35% درصد را باید داده باشد به علاوه 65% باقیمانده

2سال از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد

2 ترازنامه شرکت به تصویب رسیده باشد (بیلان کاری شرکت می باشد که بیان کننده میزان سود وزیان است)

نکته: حق انتشار اوراق قرضه یا در اساسنامه پیش بینی می شود یا با تصویب مجمع عمومی فوق العاده

  اوراق قرضه :

اوراق قرضه عادی: دارنده این ها فقط طلبکار شرکت محسوب و در موقع مقرر باید پولشان را دریافت کنند

اوارق قرضه قابل تبدیل به سهم آنهایی که می توانند تبدیل به سهم شوند بنابه تصویب مجمع عمومی فوق

العاده (ماده 61)

نکته: پس از انتشار اوراق قرضه به دلیل آنکه سرمایه شرکت افزایش می یابد لذا این افزایش سرمایه باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام گردد.

ممنوعیت های شرکت پس از انتشار اوراق قرضه : ماده 65 – ماده 66

شرکت نمی تواند انتشار اوراق قرضه جدید بدهد چون عملا خودش را بدهکار کرده مگر تا زمانی که تمام مبلغ که گرفته شده باضافه سود آن به طلب کارها پرداخت و اگر قابل تبدیل به سهام باشد انجام داده باشد.

شرکت نمی تواند سرمایه خودش را که در نتیجه زیان های وارده از طریق کم کردن منبع اسمی سهام کاهش دهد(چون که شامل سهامی که دارندگان اوراق قرضه در نتیجه و تبدیل اوراق خود دریافت می گردد و این به ضرر دارندگان اوراق قرضه است چون اگر شرکت در موعد مبلغ را نپردازد دارندگان اوراق قرضه می آیند از سهام شرکت استفاده می کنند)

حق صدور سهام جدید را ندارند: به دلیل اینکه هنوز به تعهداتشان در مقابل دارندگان اوراق قره عمل نکرده اند.

حق پرداخت وجه به سهام داران از قبیل جایزه را ندارند مگر پس از تضمین حق صاحبان اوراق قرضه (ابتدا بدهی را بپردازند بعد جایزه به سهامداران بدهید مگر در صورت اینکه حق صاحبان قرضه را تضمین کرده باشید)

نکته: سهامی که برای تعویض با اوراق قرضه صادر می شود قبل از تعویض قابل تامین یا توصیف نخواهد بود. برای توضیح این مطلب نیاز به مقدمه زیر است که با هم می خوانیم:

یکی از بحث هایی که در قانون آئین دادرسی وجود دارد تامین یا توصیف است فرضاً شما از شخصی طلبکار هستید و آن فرد تنها که طلبش را نمیدهد شروع به فروش اموالش نیز کرده است و شما از این موضوع مطلع شده و دادخواستی به دادگاه می برید که در قبال این مدرک بدهکارمن تمام اموالش را به دیگران واگذار می کند و از دادگاه تقاضا می کنید که اموالش را توصیف یا تامین کنند دادگاه آن سری از اموال که غیر از اموال مستتفات دین (مثل خانه) می باشند مثل ماشینی که از آن استفاده ضروری نمی کند راتوقیف می کنند. حال اگر شرکتی بدهکار شد, طلبکاران حق ندارند سهامی برای تعویض با اوارق قرضه منتشر نمایند چون این سهام صاحب دارد.

تجارت می باشد.

ماده 72) مجمع عمومی شرکت سهامی تعریف مجمع عمومی از اجتماع صاحبان سهام می باشد و مقررات مربوط برای تشکیل و آراء لازم در اساسنامه معین شده است مگر در مواردی که قانون تکلیف حاص برای آن مقرر کرده باشد.

منبع :

کتاب قانون تجارت  ، تدوین فاطمه ایوبی فر(عضوکانون وکلای مرکز -انتشارات ایوبی فر

/ 0 نظر / 33 بازدید