چهارمحل "سوسف

مالیات حقوق
نویسنده : مصطفی رجب پور - ساعت ٧:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۳
 

 

 مالیات حقوق و دستمزد چگونه محاسبه می شود


“مالیات حقوق” مزد :عبارتست ازوجوه نقد یاغیرنقدیامجموع آنها که درقبال نیروی کاربه کارگرپرداخت می گردد. اجزای حقوق ودستمزد: 1) مزایای مستمرنقدی: حقوق ثابت، حق سرپرستی، حق اولاد، حق مسکن. 2) مزایای مستمرغیرنقدی: خواروبار، بن، استفاده از مسکن با واگذاری کارفرما با اثاثه و یا بدون اثاثه، استفاده از اتومبیل با راننده و یا بدون راننده. 3) مزایای غیرمستمرنقدی: پاداش، اضافه کاری، حق ماموریت، عیدی. درآمد مشمول مالیات حقوق : حقوق ومزایای مربوط به شغل اعم ازمستمرویاغیرمستمرقبل از وضع کسور و پس از کسرمعافیت های مقرر دراین قانون. نحوة محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق : گام اول، تبدیل مزایای مستمر غیر نقدی به نقد: مسکن بااثاثه 25% وبدون اثاثه 20% حقوق ومزایای مستمرنقدی درماه پس ازکسروجوهی که ازاین بابت ازحقوق کارمند کسرمی گردد. اتومبیل اختصاصی باراننده 10% و بدون راننده 5% حقوق ومزایای مستمرنقدی درماه پس ازکسر وجوهی که ازاین بابت ازحقوق کارمند کسرمی گردد. سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده. معافیت ها: 50%مالیات حقوق کارکنان شاغل درمناطق کمتر توسعه یافته بخشوده می گردد. هزینه سفر و فوق العاده ماموریت جز مالیات حقوق محاسبه نمی شود. خانه های سازمانی ارزان قیمت سازمانی . مسکن واگذاری درمحل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران . حقوق بازنشستگی ومستمری بگیری . درآمدحقوق پرسنل نیروهای مسلح، جانبازان، آزادگان ازپرداخت مالیات حقوق معاف است . اعضای وزارت خارجه درخارج ازکشور. نکته: به استناد مادة 139 قانون برنامة سوم توسعه، تسهیلات مسکن ازبانکها ازدرآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان تسهیلات کسرمی شود. استفاده از این معافیت فقط دربرنامه توسعه سوم برای یکبار و شامل واحد هایی با مساحت حداکثر 120مترمربع است . نرخ در مالیات حقوق: نرخ مالیات بردرآمدحقوق کارکنان مشمول نظام پرداخت هماهنگ(دولتی) پس ازکسر معافیت های مقرر دراین قانون به نرخ 10% و درمورد سایرحقوق بگیران(عمومی و غیر دولتی) پس ازکسر معافیت های مقرر تا مبلغ 42 میلیون ریال 10% و مازاد آن به جدول 131می رود. تکلیف پرداخت کنندگان حقوق : پرداخت کنندگان اصلی حقوق مکلفند مالیات متعلق رامحاسبه وکسر و ظرف مدت سی روز ضمن تسلیم فهرستی دربرگیرندة نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به ادارة امورمالیات پرداخت کند. سال 81: 1450000ریال سال 82: 1600000ریال سال 83: 1750000ریال سال 84: 1900000ریال سال 85: 2160000 ریال سال 86: 2270000 ریال سال 87: 2450000 ریال سال 88: 4160000 ریال محاسبة مالیات مزایای مستمرماهیانه : برای محاسبه مزایای غیرمستمر برای بخش غیردولتی حقوق و مزایای سالیانه آنها محاسبه و مزایای غیرمستمر پس ازکسرمعافیت قانونی به آن اضافه وبا اعمال نرخ مالیات مشخص می گردد. دربخش دولتی مزایای غیرمستمرمشمول نرخ 10%می گردد. نحوة محاسبه مالیات اضافه کاری مانند مزایای غیرمستمراست . معافیت مزایای غیرنقدی سالانه معادل 12/2معافیت درسال است . عیدی وپاداش آخرسال معادل 12/1معافیت مالیاتی فارغ ازمدت کارکرداست . ثبت حسابداری مالیات حقوق : 1. هزینه حقوق ودستمزد*** خالص پرداختنی *** مالیات پرداختنی *** 2 مالیات پرداختنی *** بانک *** مثال 1) آقای حسینی کارمند شرکت آیوا است ساعت کارکرد آن درشهریورماه به مدت 176ساعت بوده است که نرخ هرساعت کارکردآن 600ریال است. سایرمزایا نیزبه اوتعلق نمی گیرد. مطلوبست محاسبه مالیات حقوق درصورتیکه نرخ مالیات 10% فرض شود. جمع حقوق و مزایا 105600 =600 × 176 مالیات حقوق 10560=10% × 105600 هزینه حقوق ودستمزد105600 مالیات پرداختنی 10560 خالص پرداختنی 95040 مالیات پرداختنی 10560 بانک 10560 مثال2) خانم عامری از1/1/85 به استخدام آموزش وپرورش درآمده است. حقوق اصلی او3250000 ریال است وحق سرپرستی 1500000ریال وفوق العاده شغل 2000000 ریال، با فرض اینکه معافیت ماهانه 2160000 ریال باشد، مالیات حقوق فروردین اورا حساب کنید. 6750000= 2000000+3250000 حقوق و دستمزد سالانه 81000000= 12×6750000 معافیت سالانه 25920000= 12×2160000 55080000= 25920000 -81000000 مالیات حقوق سالانه 5508000 = 10% ×55080000 مالیات حقوق فروردین ماه 459000= 12÷5508000 مثال3 )حقوق ومزایای مستمرنقدی خانم عامری ماهانه 12500000است. درصورتیکه ایشان ازتاریخ 1/3/81 دراستخدام آموزش وپرورش باشدوعلاوه برآن ایشان درماه های دی وبهمن به ترتیب 3000000 و 4000000ریال اضافه کاری دریافت کنند. الف) مالیات حقوق ایشان درسال 81 و مالیات اضافه کاری را محاسبه کنید.( معافیت ماهانه 1450000ریال) درآمد حقوق تا پایان سال 81 125000000 = 10 × 12500000 درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت 10 ماهه 110500000=(12/10 ×17450000) - 125000000 مالیات حقوق تا پایان سال 81 11050000 =10% × 110500000 مالیات اضافه کاری جداگانه محاسبه می گردد: 300000=10% × 3000000 دی ماه 400000=10% × 4000000 بهمن ماه کل مالیات 11750000 = 4000000+3000000+11050000 ب) اگرخانم عامری در "بخش خصوصی" باشد مالیات آن چه تغییری می کند. درآمد حقوق تا پایان سال 81 125000000 = 10 × 12500000 درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت 10 ماهه 110500000=(12/10 ×17450000) - 125000000 4200000 =10 % × 42000000 11600000 = 20% × 58000000 2625000 = 25% × 10500000 18425000 : مالیات حقوق تا پایان سال 81 مالیات اضافه کاری جداگانه محاسبه می گردد و به نرخ آخر می رود: 750000 = 25% × 2000000 مالیات اضافه کاری دی ماه 1000000 = 25% × 4000000 مالیات اضافه کاری بهمن ماه کل مالیات 20175000 = 1000000 + 750000 + 18425000 + نوشته شده در پنجشنبه یازدهم آذر 1389ساعت 21:36 توسط لیلا | آرشیو نظرات ________________________________________ مالیات بردرآمداجاره های املاک “مالیات بردرآمداجاره های املاک” املاک نسبت به عین و منفعت می توانند دارای حقوقی باشند.اگرعین بصورت موقت واگذارگردد، به آن حق اجاره می گوئیم . واگربه صورت دائم باشد آنرا نقل و انتقال دائمی گویند. اگرمنفعت به صورت واگذاری دائمی باشد به آن واگذاری سرقفلی می گویند واگربصورت موقت واگذارگردد اجاره گفته می شود. تعریف :درآمداشخاص حقیقی وحقوقی ناشی ازواگذاری حقوق نسبت به املاک واقع درایران مشمول مالیات است . مبانی تعیین مالیات املاک : مال الاجاره از روی سند رسمی تنظیم می گردد.درصورتیکه این سند وجود نداشت ماخذ محاسبه مالیات ارزش جاری است که توسط کمیسیون تقویم املاک سالانه مشخص می گردد. درصورت عدم وجود ارزش معاملاتی املاک مشاور و برآورد اداره امورمالیاتی ملاک عمل خواهدبود. نرخ مالیاتی : اگر موجرشخصیت حقیقی باشد نرخ مالیاتی آن مبتنی برجدول ماده 131است .اگر موجرشخصیت حقوقی باشد نرخ محاسبه مالیات بردرآمداجاره املاک 25%است . نحوة پرداخت مالیات بردرآمداجاره : 1-اظهارنامه : صاحبان درآمداجاره مکفلند تا پایان تیرماه اظهارنامة مالیات بردرآمد اجارة املاک خود را به اداره امورمالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند. 2-اگرمستاجرشخص حقوقی باشد: هنگام پرداخت اجاره بها مکلفند مالیات متعلق را براساس قانون کسر و ظرف مدت ده روز به ادارة امورمالیاتی محل وقوع ملک پرداخت نمایند. 3-اقدام اداره مالیاتی : دراینصورت گروه رسیدگی مکلف است مالیات مورد نظر را تشخیص دهد. نکات: • 25%دریافتی های موجر بعنوان استهلاک حساب شده وما به التفاوت آن بعنوان درآمدمشمول مالیات محاسبه می گردد. • چنانچه مورد اجاره بیش از یک نفرباشد پس ازکسر25% استهلاک نسبت به سهم الشرکه هر مالک باید مالیات مشخص گردد. • مالکان مجتمع ها ی مسکونی بیش از 3 واحد اجاری که بارعایت الگوی مصرف پرداخته شده باشد.درطول مدت اجاره از مالیات بردرآمدهای اجاره املاک معاف هستند. • درآمد هر شخص ناشی ازاجارة واحد مسکونی درتهران جمعا 150 مترمربع ودرشهرستانها 200 مترمربع از پرداخت مالیات معاف است . • درصورتیکه ماشین آلات ،تجهیزات مبنای اجاره باشد نرخ مالیاتی آن 5% است وکارفرما مکلف به کسرمالیات است. • درآمداجارة زمینهای کشاورزی مشمول مالیات بردرآمداجاره است . • محل سکونت ،پدر،مادر،همسر،فرزند،اجداد وافراد تحت تکفل اجاری تلقی نمی گردد مگراینکه ثابت گردد اجاره دریافت می شود. • شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد، تا میزان معافیت مالیاتی ماهانه ازدرآمد مشمول مالیات سالانه اوکسر می گردد. مشمولان طرح بایداظهارنامه مخصوص ارائه دهند. • ملک مورداستفاده غیر مالک اجاری است مگراینکه ازطرفین کتبا اعلام گرددکه دراین صورت حقوقی است .واگذاری مالی به غیر،استفاده رایگان است ومشمول مالیات بردرآمد اتفاقی است . مثال1) شرکتی یک ساختمان اداری را به مدت یکسال از تاریخ 1/1/ 85 به مبلغ 200 میلیون ریال ماهانه اجاره کرده است .مالکیت متعلق به سه نفر،هرکدام دو دانگ است. اگراجاره سالانه پرداخت گردد، مالیات بردرآمداجاره چقدراست ؟ اگرمالکین هیچ درآمدی جزاین نداشته باشند، میزان مالیات بردرآمداجاره به چه میزان است؟مطلوبست ثبت حسابداری دفاترشرکت . اجاره سالیانه :2400000000 =12×200000000 درآمد مشمول مالیات پس ازکسراستهلاک : 180000000=75%× 2400000000 درآمدمشمول مالیات سهم هرمالک : 600000000=3÷1800000000 نرخ مادة 131: 56000000 = 25% × 250000000 105000000 = 30% × 3500000000 سهم مالیات هر یک از مالکین : 161000000 = 56000000+1050000000 هزینه اجاره 2400000000 بانک 1917000000 مالیات 483000000 اداره مالیاتی : معافیت سالانه 25920000 =12×2160000 درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت 574000000=25920000-600000000 نرخ مادة 131: 56000000 = 25% × 250000000 67200000 = 30 % × 224000000 سهم مالیات هر یک از مالکین : 123200000 = 67200000 + 56000000 مثال: شرکت نویدیک ساختمان اداری را با قرارداد رسمی به مبلغ ماهانه 90 میلیون ریال اجاره کرده است. سند مالکیت ساختمان متعلق به شرکت فرید وخانم خرم بالمناصفه است. مطلوبست محاسبه مالیات بر درآمد اجاره مذکور در پایان سال 82 در صورتی که خانم خرم بازنشسته آموزش و پرورش باشد.(معافیت سال 82 ،000/600/1 ریال است) مرحله اول) محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک شرکت فرید: درآمد سالانه 000/000/080/1 = 12×000/000/90 درآمد سهم اجاره ی مالکین 000/000/540=2÷ 000/000/080/1 مالیات درآمد اجاره سهم شرکت فرید 000/250/101 =18.75% ×000/000/540 (75=25- 100 و 18.75%= 25%×75*) مرحله دوم) محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک خانم خرم: درآمد اجاره پس از کسر استهلاکات 000/000/405 = 75% ×000/000/540 000/000/56 = تا 000/000/250 ریال ماده 131 000/000/405 000 /500/46 = 30%×000/000/155 سهم مالیات خانم خرم 000/500/102 مرحله سوم) ثبت اداره امور مالیاتی: معافیت سال 82 000/200/19 = 12×000/600/1 درآمدمشمول مالیات خانم خرم پس ازکسرمعافیت 000/800/385 = 000/200/19- 000/000/405 000/000/56 = تا 000/000/250 ریال ماده 131 385800000 000 /740/40 = 30%×000/135800 سهم مالیات خانم خرم 000/740/96 استرداد خانم خرم 000/760/5 = 000/740/96 – 000/500/102 + نوشته شده در پنجشنبه یازدهم آذر 1389ساعت 21:34 توسط لیلا | آرشیو نظرات مالیات تکلیفی به استثنای ماده ی104قانون مالیاتهای مستقیم کلیه اشخاص حقوقی اعم ازدولتی ،خصوصی ،نهادها واشخاص حقیقی که مکلف به نگهداری دفاترقانونی هستندمکلفنددرهرموردکه وجوهی پرداخت می کنند5%آنرابه عنوان مالیات علی الحساب پیمانکار کسروظرف مدت 30روز به حساب تعیین شده واریزکنندورسیدآنرابه پیمانکارتسلیم کند. مواردمشمول کسرمالیاتهای تکلیفی : حق الزحمه ی خدمات پزشکی ،خدمات مالی واداری ،سایرامورهنری ،حق العمل کاری ،هرگونه حق الزحمه به استثنای کارمزدپرداختی به بانکها،صندوق تعاون وموسسات غیربانکی مجاز،اجاره ماشین آلات ،اجاره ی هرنوع وسیله نقلیه دراین موردکارفرماباید5%مبلغ پرداختی رابعنوان مالیات تکلیفی کسروظرف مدت 30روزبه حساب تعیین شده واریزکند. نکات : -تسهیلات اعطائی بانکهاازطریق قراردادجعاله ،درامورمربوط به کشاورزی وتعمیروتکمیل 1واحد مسکونی مشمول کسر5%مالیات تکلیفی نیست . - هرزمانی که قراردادی تنظیم شدکارفرما مکلف است ظرف مدت 30روزازتاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آنرابه اداره ی امورمالیاتی تسلیم کند. -تضمین حسن انجام کارکه معادل 10%مبلغ قرارداداست.مشمول کسرمالیات تکلیفی نیست اماهنگام بازپرداخت حسن انجام کارمشمول مالیات می شود. -اگرپیش پرداختی بصورت قرض الحسنه به پیمانکارپرداخت شد مشمول کسر5% مالیات تکلیفی نخواهدشد. مثال : 1موسسه غیرانتفاعی برای انجام تاسیسات فنی ساختمان خودقراردادی رابایک شرکت پیمانکاری در تاریخ 5/3/81منعقدکرده است مبلغ قرارداد20میلیارد است ومدت قرارداد1سال است اگر پیمانکار کل قراردادرادرتاریخ 15/12/81به اتمام برساندمطلوبست محاسبه مالیات تکلیفی . 1000000000=5%*20000000000 مثال : یک شرکت خصوصی بابت خدمات مالی خود1قرادادباشرکت حسابرسی منعقدکرده است ومبلغ قرار- داد100000000است وقرارشدبصورت زیرپرداخت شود. درتاریخ 1/5/80 35000000 درتاریخ 14/12/80 65000000 مطلوبست محاسبه مالیات تکلیفی کارفرما. 17500000=5%*35000000 3250000=5%65000000 + نوشته شده در پنجشنبه یازدهم آذر 1389ساعت 21:32 توسط لیلا | آرشیو نظرات ________________________________________ مالیات بر ارزش افزوده به زبان ساده تفاوت خرید و فروش را گویند ارزش افزوده یک موسسه برابر است با تفاوت بین عایدات ناشی از فروش محصول و کل هزینه هایی که صرف تهیه مواد اولیه ،کالاها یا خدمات واسطه شده است. یا به عبارت دیگر: ارزش افزوده یعنی مجموع پرداختی به عوامل تولید مثل دستمزد،بهره،اجاره ،سود ، استهلاک هم چنین ارزش افزوده از لحاظ اقتصادی همان تولید ناخالص ملی است. مثال: مالیات بر ارزش افزوده در یک کارخانه پوشاک شرح مبالغ به ریال کل خرید واسطه‌ای • خرید پارچه فاستونی • خرید پارچه آستری • خرید نخ • آب، برق، گاز، تلفن 2500 500 200 50 پرداخت‌ها به عوامل تولید: • دستمزد • اجاره محل • بهره وام • استهلام ماشین آلات • سود 4000 250 30 70 2400 فروش 10000 VAT= 10000-(2500+500+200+50)=6750 VAT= (4000+250+30+70+2400) =6750 مالیات بر ارزش افزوده V.A.T= value added tax نوعی مالیات چند مرحله ایست که در مراحل مختلف زنجیره بر اسا س درصدی از ارزش افزوده کالا یا خدمات تولید شده اخذ می شود.این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ایست،که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند. اصل مبدا در V.A.T در اصل مبدا مالیات بر ارزش افزوده بر روی کالاها وخدماتی اخذ می شود که در داخل یک کشور تولید می شود. بنابراین در اصل مبدا صادرات مشمول مالیات است. اصل مقصد در V.A.T مالیات بر ارزش افزوده بر روی مصرف کالا و خدماتی که در داخل کشور مصرف می شوداعمال می شوند. V.A.T = t(sell)-t(buy)=A درحالتی که مالیات های دریافتی بابت فروش از مالیات های پرداختی بابت خرید بیشتر باشد مؤدی باید طی یک اظهار نامه 3 ماهه(درایران) به اداره امور مالیاتی محل خود گزارش کند و مابه تفاوت مالیات را بپردازد. % نرخ مالیات در ایران=3 شهرداری 1.5% -1 t =3% خزانه ملی 1.5% -2 نرخ مالیات بر ارزش افزوده سیگار: 12 % عوارض: % 3 جمعا:%15 انواع بنزین وسوخت هواپیما: %20 عوارض:% 10 جمعا:%30 نکته ها: 1- فعالان اقتصادی که از کالاهای با نرخ خاص در امور خود استفاده می کنند نمی توانند مالیات های پرداختی بابت این کالا ها را به عنوان اعتبار مالیاتی به حساب آورند مگر اینکه خودشان فعال اقتصادی همان کالا باشند. اعتبار مالیاتی یعنی چه؟ به عملی که افراد مشمول ارزش افزوده انجام می دهند و مجاز هستند که مالیات های پرداختی خود را از مالیات های دریافتی کم کنند. مثال:شرکت پالایشگاه آبادان محموله ای را به ارزش A ریال بعلاوه %30 مالیات وعوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده از پالایشگاه شیراز می خرد و پس از فرآیندی آن را به بنزین سوپر تبدیل کرده و محموله را به ارزش A+b÷c می فروشد در این حالت پالایشگاه آبادان چون خودش در صنعت سوخت فعالیت می کند می تواند مالیات پرداختی را به عنوان اعتبار مالیاتی بپردازد. 2- کالاهای موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده که توسط مؤدی برای مصارف شخصی برداشته نمی شود عرضه کالا به خود محسوب می شود و مشمول مالیات است . 3- واردات دراین قانون :ورود کالا یا خدمات از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری به قلمرو گمرکی کشوراست. 4- صادرات در این قانون : صدور کالا یا خدمات به خارج از کشوریا به مناطق خارج ۵- مالیات بر ارزش افزوده 4 د وره است مطابق بر هر فصلِِِِ که مؤدیان باید در پایان هر فصل تا پانزدهم ماه بعد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوره خود را تسلیم اداره مالیاتی کنند . 6- مأخذ محاسبه مالیات بهای کالا یا خدمات مندرج د رصورت حساب است : موارد زیر جزو مأخذ محاسبه مالیات نیست . هرگونه تخفیف و مالیاتهایی که بر اساس این قانون قبلا پرداخت شده است . 7- مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا :عبارت است از {ارزش گمرکی کالا شامل هزینه حمل و نقل + هزینه بیمه} حقوق ورودی شامل: 1- 4% ارزش گمرکی کالا 2- سود بازرگانی همانطور که قبلاً عنوان شد اگر محصول یک فعال اقتصادی معاف VAT باشد مثل دارو مالیات بر ارزش افزوده ای که در مبداء پرداخت کرده است قابل استرداد نیست یعنی نمی تواند از اعتبار مالیاتی بهره برد حال اگر یک فعال اقتصادی به طور مثال ،مثلاً شرکت سنا بخشی از محصولاتش معاف نان حجیم و بخش دیگر از محصولاتش مشمول باشد مثل پیراشکی برای محاسبه اعتبار مالیاتی باید به نسبت محصول مشمول VAT پرداختی در مبداء را به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفت . شرکت بازرگانی ایران که در نظام VAT ثبت نام کرده است در یک دوره مالیاتی 4 دستگاه TV و 5 دستگاه ضبط صوت طبق صورت حساب زیر از یک فروشندۀ ثبت نام شده دیگر می خرد. فاکتور خرید شماره اقتصادی 4111 هزار ریال شرح کالا تعداد مبلغ تخفیف مالیات عوارض جمع مبلغ غیرازتخفیف ،مالیات و عوارض 1 TV 4 20000 2000 270 270 18540 2 Radio 5 12500 1250 168.75 168.75 11587.5 3250 3250 438.75 438.75 302.5 شرکت طی دوره هزینه های زیر را نیز انجام می دهد: حقوق 9000000 ریال آب و برق 1000000ریال شرکت طی دوره سه دستگاه TV هر یک به مبلغ 7000هزار ریال و 5 دستگاه ضبط صوت هر یک به مبلغ 3200 ریال می فروشد. 1. صورت حساب فروش را تنظیم کنید. 2. اظهار نامه VAT را طی دوره مالیاتی مربوط را تهیه کنید. 3. انجام کلیه ثبت های لازم در دفاتر شرکت بازرگانی ایران شرح کالا تعداد مبلغ تخفیف مالیات عوارض جمع مبلغ غیرازتخفیف ،مالیات و عوارض 1 TV 3 21000 0 315 315 21630 2 Radio 5 16000 0 240 240 16480 37000 0 555 555 38110 1. خرید موجودی کالا: موجودی کالا 29250000 VAT خرید ۴۳۸۷۵۰ عوارض VATخرید 438750 وجه نقد 3027500 2. پرداخت هزینه ها: هزینه حقوق 9000000 هزینه آب و برق 1000000 مالیات VATخرید 15000 عوارض VATخرید 15000 وجه نقد 10030000 3. فروش 3 دستگاه TV و 5 دستگاه ضبط صوت: وجه نقد 38110000 فروش 37000000 VAT فروش 555000 عوارض VATفروش 555000 4. بستن حساب ها در آخر دوره مالی : VAT فروش 555000 عوارض VATفروش 555000 VAT خرید 453750 عوارض VATخرید 453750 وجه نقد / VATپرداختنی 202000 مبلغ 202000 ریال به اداره امور مالیاتی کشور به همراه اظهار نامه پرداخت می شود. اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مالی xx( هزارریال) مالیات عوارض جمع مالیات و عوارض VATفروش 555 555 1110 کسر می شود: VATخرید 453.75 453.75 907.5 مازاد(کمبود) VAT 101.25 101.25 202.5 مثال : شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در دوره سوم VAT منتهی به 30/9/87 کالا ها و خدمات زیر را خریداری کرده است. در تاریخ 15/7/87 خرید اتوبوس از ایران خودرو دیزل به مبلغ 300 میلیون ریال در تاریخ 1/8/87 خرید سوخت به مبلغ 3 میلیون ریال ازپالایشگاه نفت تهران در تاریخ 15/8/87 خرید بلیط چاپ شده از انتشارات ایران به مبلغ 300 هزار ریال ، طی همین دوره شرکت واحد 200 میلیون ریال بلیط فروخته است. لطفاً 1. مشخص کردن مراحل VAT 2. مشخص کردن اعتبار مالیاتی در دورۀ مذکور 3. تعیین تاریخ تسلیم اظهار نامه در دوره مذکور 4. ثبت روزنامه ای فرایند ها در دفاتر شرکت واحد الف: 1. شرکت مبدا: 1. ایران خودرو دیزل فروش :30 میلیون 2. شرکت صنعتی گواه فروش:10 میلیون 3. پالایشگاه نفت تهران فروش :3 میلیون 4. انتشارات تهران فروش:300 هزار 2. شرکت مقصد (واسطه )(مبداء): شر کت اتوبوسرانی تهران خرید :3/43 میلیون 1. ایران خودرو دیزل خرید :30 میلیون ۹ میلیون= VAT 2. شرکت صنعتی گواه خرید:10 میلیون ۳۰۰ هزار = VAT 3. پالایشگاه نفت تهران خرید :3 میلیون ۹۰۰ هزار= VAT 4. انتشارات تهران خرید:300 هزار ۹ هزار=VAT فروش: 200 میلیون در آمد VAT: صفر 3.مصرف کننده نهایی : مسافران خرید: 200 میلیون VAT: معاف صفر ب: چون محصول شرکت واحد حمل و نقل عمومی است و نمی تواند مالیات از مشتریان دریافت کند. بنابراین اعتبار مالیاتی ندارد در نتیجه کل مبلغ VAT 10209 میلیون ریال باید به عنوان هزینه VAT ثبت کند. اگر صادرات بود اعتبار مالیاتی 10209 میلیون ریال است از دولت پس می گیرد. ج: 15/10/87 مشمول اظهار نامه نمی شود چون معاف است. د: موجودی کالا 300000000 هزینه VAT ۹۰۰۰۰۰۰ بستانکاران 309000000 هزینه تعمیرات 10000000 هزینه VATه ۳۰۰۰۰۰ بانک 10300000 هزینه سوخت 3000000 هزینه VAT ه ۹۰۰۰۰۰ بانک 30900000 هزینه چاپ بلیط 300000 هزینه VATه ۹۰۰۰ بانک 309000 هزینه VAT در پایان سال مالی در صورت سود و زیان شرکت نشان داده می شود که این هزینه ها از لحاظ مالیاتی قابل قبول هستند. ________________________________________ درآمدمشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی درآمدمشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی -درمواردی که پیمانکارخارجی تمام یاقسمتی از پیمانکاری موضوع بند1رابه پیمانکا ر دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذارکند معادل آن مبلغ ازلوازم وتجهیزات درقرارداددست اول که پیمانکار دست دوم خریداری شودازدریافتی پیمانکاردست اول کسروبعبارت دیگراین مبلغ خریدمشمول مالیات نیست . -نرخ مالیات شرکتهای خارجی به ماننداشخاص حقوقی ایرانی 25%است . -درمواردی که تمام یاقسمتی ازعملیات پیمانکاری به اشخاص حقوقی ایرانی واگذارمی شودپرداخت کننده ی وجه باید ازهرپرداخت به پیمانکارایرانی معادل 2.5% بعنوان مالیات علی الحساب کسر و ظرف مدت 30روزازتاریخ پرداخت به حساب اداره امورمالیاتی بپردازد. مسائل : 1-شرکت زیمنس درتاریخ 5/4/83قراردادی باشرکت بوتان درخصوص تعلیمات فنی منعقدکرده است وجوه پرداخت شده به شرح زیراست محاسبه ی مالیات شرکت زیمنس . 6/5/83 4000000دلار 9/7/83 3250000دلار دلار:8500ریال 34000000000=8500*4000000 4080000=12%*34000000000 1020000000=25%*4080000 27625000000=8500*3250000 3315000000=12%*27625000000 828750000=25%*3315000000 1848750000=1020000000+828750000 2-شرکت ولوودرتاریخ 6/3/81قراردادی باشرکت سایپادیزل منعقدکرده است موضوع قردادانتقال دانش ساخت گیربکس ماشینهای سنگین است مفادقراردادبه شرح زیراست . مبلغ قرارداد 5000000دلار خریدلوازم ازداخل 8500000000دلار خریدتجهیزات ازخارج 500000دلار نرخ دلار8000 40000000000=8000*5000000 4000000000=8000*500000 8500000000 12500000000 12500000000=12500000000-40000000000 3300000000=12%*27500000000 825000000=25%*3300000000 3-شرکت ال جی قراردادی راباشرکت پارس الکتریک منعقدمی کند موضوع قراردادانتقال دانش فنی تلویزیونهای LCDاست .اطلاعات زیردردسترس است . مبلغ قرارداد4510000 دلاراست ونرخ هر دلار8000ریال است .وجوه پرداخت شده طی سال به شرکت ال جی 2100000دلار.شرکت ال جی بخشی ازکارخود رابه پیما نکاردست دوم ایرانی صاایران که حق الزحمه ی آن 430000دلار است واگذارو پیمانکارایرانی 30000 دلارآن راصرف خریدتجهیزات ازال جی کرده است مطلوبست کل مالیات مکسوره دراین قرارداد. 16800000000=8000*21000000 3440000000=8000*430000 240000000=8000*30000 16560000000=240000000-16800000000 1987200000=12%*16560000000 496800000=25%*1987200000 86000000=2.5%*3440000000 582800000=86000000-3440000000 + نوشته شده در پنجشنبه یازدهم آذر 1389ساعت 21:29 توسط لیلا | آرشیو نظرات ________________________________________ مالیات محور توسعه مباحث اولیه مالیات، قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور (اجرای سیاست گزاری مالی) به موجب قوانین به وسیله اهرم‏های اداری و اجرایی دولت وصول شود. مالیات‏ها از جمله اهرم‏های مؤثر سیاست‏های مالی دولت برای انجام وظایف خود هستند. ادبیات اقتصادی مالیات نیز مشابه دیگر شاخه‏های اقتصادی به مرور زمان دچار تحولات عمده‏ای شده است. هم اکنون در بسیاری از دولت‏های دموکراتیک، مردم بر اساس تحلیل سیاست‏های مالیاتی پیشنهاد شده رأی می‏دهند. دولت‏ها در جوامع دموکراتیک که منتخب مردم هستند نیازمند منابع‏اند مقوله‏ی مالیات‏ها از نظر اجتماعی نیز تحولات گسترده‏ای پیدا کرده است. از آنجا که سیستم مالیاتی بهترین راه شفافیت درآمدی است، آمار و تصویر ایجاد شده در یک نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه می‏تواند خود یک کنترل کننده نرم‏افزاری و علمی جهت ازتقاء سطح کارآمدی اقتصاد شود و همواره اطلاعات مورد نیاز را جهت برنامه ریزی عمومی و کسب حقوق برابر جهت رسیدن به فرصت‏های برابر را نهادینه کند. نظام مالیاتی مرکب از بخشهای قانون مالیاتی، مالیات پردازان، مالیات گیرندگان، روش‏های عملیاتی و نهادهای حرفه ای است که هر کدام از این بخشها اگر به صورت کارآمد عمل کنند، نظام مالیاتی به اهداف خود( تامین درآمدهای بودجه، توزیع بهینه درآمدها و تخصیص منابع ) خواهد رسید. مالیات‏ها از جمله مواردی است که وجود آن مورد توافق مکاتب گوناگون است. مکاتب چپ آنرا بخاطر کنترل نظام سرمایه‏د‏اری و خارج کردن ثروت از دست فرادستان مناسب می‏دانند و خواهان افزایش مالیات‏های گوناگون هستند و راستگرایان هم ازمالیات‏ها به عنوان حقوق ملت و دولت برای انجام برخی وظایف یاد می‏کنند که می‏تواند منجر به شفافیت اقتصادی هم گردد. آنها لازمه‏ی پذیرش نظام مالیاتی واقعی را وجود نظام بازار می‏دانند تا مالیات‏های حقیقی وصول گردد. آنچه مورد اختلاف است، نحوه‏ی وصول، نوع وصول و چگونگی تخصیص آن برای وظایف مختلف است. 2. انواع مالیات‌ها 1ـ2. مالیات‌ها از لحاظ ترتیب پرداخت مالیات‌ها از لحاظ فوریت یا عدم فوریت در پرداخت به دو نوع مستقیم و غیرمستقیم می‌شوند. 1ـ1ـ2. مالیات مستقیم: مالیات مستقیم1، شامل آن دسته از مالیات‌هایی ست که مالیات‌پرداز برای سازمان مالیاتی شناخته شده، و صاحب پرونده است. در این مالیات بین مراحل تشخیص و قطعی شدن از یک طرف و بین مراحل قطعیت و وصول از طرف دیگر فاصله زمانی وجود دارد. نمونه‌ی بارز مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مشاغل است که براساس قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه‌های بعد، صاحبان درآمد موظفند اظهارنامه (4ماه پس از سال مالی) تقدیم کنند و بر آن اساس و تشخیص بعدی مالیات بپردازند و یا مشمول رسیدگی علی‌الرأس شوند. 2ـ1ـ2. مالیات غیرمستقیم: مالیات غیرمستقیم2، شامل آن دسته از مالیات‌هایی است که دستگاه مالیاتی بلافاصله صلاحیت مربوط به تشخیص، قطعی نمودن و وصول آن را همزمان داراست(رزاقی9:1380). پرداخت‌کنندگان مالیات‌های غیرمستقیم برای سازمان مالیاتی ناشناخته هستند. مانند : مالیات بر واردات و تا حدی مالیات بر ارزش افزوده که بر اساس درصدی از فروش از خریداران اخذ می شود. 2-2. مالیات از لحاظ منبع : مالیات از حیث جایگاه تحصیل درآمد به چهار منبع و به شرح زیر تقسیم می‌شود: 1-2-2. مالیات بر درآمد : مالیات بر درآمد از اعمال نرخ مالیاتی مقرر بر درآمد افراد یا اشخاص حقوقی برای هر فقره از درآمدهای به دست آمده و یا برای جمع درآمد حاصل در یک دوره مالی معین محاسبه و از آنان وصول می‌شود. مثل مالیات بر درآمد اجاره املاک که موجر موظف به پرداخت آن است. 2-2-2. مالیات بر دارایی: مالیات بر دارایی به واسطه تعلق دارایی به شخص یا تملک دارایی توسط او به وی تعلق می‌گیرد. مثل مالیاتی که فروشنده هنگام فروش ملک باید بپردازد. 3-2-2. مالیات بر سرمایه: منظور از مالیات بر سرمایه، مالیاتی است که اصولاً سرمایه‌گذاری و یا گردش سرمایه صرفنظر از تحصیل یا عدم تحصیل سود، موجب تعلق آن مالیات می‌گردد. مثل مالیات بر اضافه ارزش سرمایه که در اثر افزایش ارزش ملک، فروشنده هنگام فروش ملک باید ان را بپردازد. . 4-2-2. مالیات بر خدمات: بعضی از انواع مالیات‌ها کلاً یا به طور نسبی قابل انطباق با حق‌الزحمه خدمات ارائه شده از طرف دولت یا موسسات دولتی است. مثلا بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات مخابراتی 3% مالیات دارد. ٣. نرخ های مالیاتی: آدام اسمیت، طرفدار مالیات متناسب بود. به این معنی که از درآمد هر کس چند درصد به عنوان مالیات وصول شود. اسمیت مالیاتی را عادلانه میدانست که در مورد همه درآمدها یکسان اعمال شود. نرخ دیگر، نرخ تصاعدی است. در مالیات تصاعدی، هر قدر میزان درآمد افزایش یابد، سهم بیشتری از آن نسبت به طبقه ما قبل به عنوان مالیات وصول می شود. نقطه مقابل نرخ تصاعدی، نرخ تنازلی است. به این معنی که با افزایش درآمد آهنگ رشد نرخ ملایم تر می شود. 4. مالیات در مکاتب اقتصادی: از آنجا که مقوله‏ی مالیات‏ به عنوان یک جزء مهم ابزار سیاست گذاری اقتصادی، اجتماعی به حساب می آید، لازم است تا برای اعمال سیاست‏های مالیاتی، اصول و نظریاتی از سوی اندیشمندان نحله‏های گوناگون فکری تعریف شود تا نظام‏های مالیاتی فراخور شرایط اقتصادی و اجتماعی خود از آنها بهره برند. از این روی، بحث اصول و نظریات مالیاتی یکی از موارد بنیادین مطالعات مالیاتی است که می‏تواند در چارچوب اهداف باز توزیعی مالیات‏ها بسیار مهم تلقی شود. 1-4. اصول مالیاتی از نظر کلاسیک‏ها: آدام اسمیت معروف‏ترین اقتصاددان مکتب کلاسیک است. بنابراین اصول چهارگانه او به عنوان اصول مالیاتی مورد نظر مکتب کلاسیک به حساب می‏آید. اصل اول از دید او اصل عدالت و برابری است. بر اساس این اصل، بار مالیات باید به صورت عادلانه بین مردم تقسیم شود و به توانایی پرداخت مالیات دهنده بستگی دارد. وی مالیات تناسبی را به عنوان مالیاتی عادلانه تلقی می‌کند اصل دوم، معین و مشخص بودن مالیاتهاست. بر اساس این اصل باید مبلغ، مآخذ، زمان پرداخت و طریقه پرداخت باید دقیقاً مشخص باشد اصل سوم، اصل سهولت است. بر اساس این اصل، کسب رضایت نسبی افراد و تسهیلات مختلف برای پرداخت مالیات مدنظر است و تنظیم شرایط جهت پرداخت و طریقه پرداخت باید با توجه به حداقل فشار امکان پذیر باشد اصل اخر به صرفه جویی برمیگردد. در جمع آوری مالیات باید حداکثر صرفه جویی به عمل آید و هزینه جمع‌آوری آن به حداقل تقلیل یابد. نمودار1. اصول نظام مالیاتی مطلوب از دید کلاسیک‏‏ ها - اصل عدالت توزیع عادلانه بار مالیاتی - اصل مشخص بودن ساخت دهی روشن مالیاتها - اصل سهولت ایجاد شرایط رضایت افراد در اخذ مالیات - اصل صرفه جویی بهینه سازی سیستم مالیاتی 2-۴. اصول مالیاتی از دید کنزین‌ها : آنها در مورد مالیات‌ها اعتقاد به اصول زیر دارند : الف – اصل شخصی ساختن مالیات : بر اساس اصل مزبور، هنگام تعیین و دریافت مالیات علاوه بر درآمد مبنای محاسبه، وضع شخصی مالیات دهنده از نقطه نظر تحصیل درآمد و وضعیت اجتماعی نیز ملاک عمل است. به عنوان مثال درآمد حاصل از کار با درآمد حاصل از سرمایه تفاوت دارد. از آنجا که گروه اول درآمد خود را از راه زحمت فیزیکی و یا فکری بدست می‌آورد، رنج و مشقت بیشتری نسبت به گروه دوم که درآمد حاصل از سرمایه کسب می‌کند دارد. بنابراین، هنگام پرداخت مالیات باید فداکاری بیشتری به خرج دهد. بر اساس این اصل، باید وضعیت کاری و اجتماعی فرد مالیات دهنده مورد توجه قرار گیرد ب – اصل دخالت : به عقیده کینز و پیروان او، دولت باید جهت ارشاد و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دخالت کند و نباید مالیات‌ها بی‌طرف باشند. به عنوان مثال، دولت باید جهت مبارزه با تورم از سیاست‌ها مالی انقباضی استفاده کرده و با افزایش نرخ مالیاتی، تورم را بکاهد. ج – اصل مطلوبیت درآمد: مطلوبیت نهایی هر واحد پول یا درآمد برای افراد کم درآمد بیشتر از مطلوبیت نهایی پول یا درآمد برای افراد پر درآمد است. بنابراین اگر به نسبت برابر از درآمد هر دو گروه مالیات اخذ شود، افراد کم درآمد مقدار مطلوبیت بیشتری از دست می‌دهند و این موضوع عادلانه نیست. برای حل مشکل فوق باید بر اساس نرخ تصاعدی مالیات اخذ شود نمودار زیر، اصول یک نظام مالیاتی مطلوب از دید کنزین‌ها را به تصویر می‌کشد. نمودار 2. اصول نظام مالیاتی مطلوب از دید کنزین‌ها - اصل شخصی ساختن مالیات توزیع عادلانه بار مالیاتی و تفاوت بین پایه‌های مختلف مالیاتی - اصل دخالت تقویت نظام رفاهی و تأمین اجتماعی - اصل مطلوبیت درآمد توزیع عادلانه درآمد و کاهش مالیات بر مصرف 3-۴. نگرش‌های جدید به اصول مالیاتی : با گسترش نظام فن‌آوری اطلاعات و حرکت اقتصادهای درون زا به سمت اقتصادهای جهانی شده، مالیات‌ها نیز دچار تغییر و تحول شده‌اند. مالیات‌ها امروزه به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام‌های انتخاباتی تبدیل شده‌اند و بجز آثار اقتصادی واجد ویژگی‌های اجتماعی، سیاسی و اطلاعاتی فراوان شده‌اند. هرچند که اصول مندرج در بیانیه‌های کلاسیک‌ها و تئوری کنیز هم چنان رواج دارد و بسیاری از نظام‌های مالیاتی با آن سامان یافته‌اند، لیکن بر اساس نیازهای روز و برخی تعاملات بین‌المللی و مسائلی که در اجرای سیستم مالیاتی بروز می‌کند، برخی اصول جدید به اصول قبلی مالیات‌ها افزوده شده است. الف – اصل تشخیص محل خرج : بر این اساس، محل خرج و مصرف مالیات‌ها باید برای مالیات پردازان مشخص باشد. این اصل یک کارکرد مهم توزیعی درون خود دارد که نظارت مردمی را می‌پذیرد و عموماً مالیات‌ها را به سمت کاهش نابرابری سوق می‌دهد. البته، کارشناسان اعتقاد دارند این اصل بیشتر جهت مالیات‌های محلی و عوارض کاربرد دارد. ب –اصل سهولت تمکین داوطلبانه مالیاتی : این اصل بیشتر ناظر بر روشهای اجرایی و عملیاتی است. کیفیت تشکیلات مالیاتی برفضای سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصی و همچنین کارکرد‌های مالیات مؤثر است. نظام مالیاتی باید به سمتی برود که سرعت تمکین (پذیرش ) داوطلبانه مالیات‌های تشخیصی و افزایش خود اظهاری را گسترش ‌دهد. تمکین مالیاتی، عبارت است از قبول و ترتیب پرداخت داوطلبانه مالیات قانونی ابزاری یا تشخیص شده در یک تشکیلات مالیاتی به هر اندازه که سیستم مالیاتی با تمکین بیشتری روبرو شود، میزان درآمدهای وصولی بخش مالیاتی افزایش و شاخص‌های کلان اقتصادی چون نسبت مالیات به تولید ناخالص تولید داخلی (افزایش) نسبت درآمد مالیاتی واقعی به درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه (افزایش ) خواهد یافت و از طرفی با کاهش شکاف مالیاتی بین طبقات مختلف درآمدی، توزیع درآمد بهبود می یابد ج – اصل مشارکت : گسترش نهادهای مدنی و در اختیار داشتن بخش اعظم ثروت ملی توسط بخش خصوصی باعث شده که بدون مشارکت نهادهای مدنی و عموم مردم، وصول مالیات قانونی امکان پذیر نباشد. از این روی، بسیاری از تشکل‌ها و نمایندگان صنوف و نهادهای مدنی در مورد اصلاح قانون، نحوه‌ی وصول، تعیین ضرائب مالیاتی با دستگاه مالیاتی هم کاری و مشارکت می‌کنند که این مشارکت شکل قانونمند به خود گرفته است. چون این اصل، کیفیت وصول درآمدهای مالیاتی را بهبود می‌بخشد و موجبات ارتقاء فرهنگ مالیاتی و به تبع آن درآمدهای مالیاتی را فراهم می کند؛ می‌توان نتیجه گرفت که در توزیع مجدد درآمدها نقشی مهم دارد. 5- اهمیت نظام مالیاتی از لحاظ اقتصادی: - جذب درآمد برای دولت. - توزیع شفاف کالاها و خدمات اقتصادی. - کمک به کارایی نهادهای اقتصادی. از لحاظ اجتماعی: - تقویت فرهنک کار. - رشد مردم سالاری. نکته : _ آثار مالیاتی کنفرانس اجلاس سران 20: محکومیت بهشت های مالیاتی از سوی شرکت کنندگان. _ آثار مالیاتی بودجه سال 1388: افزایش معافیت مالیات حقوق به 50 میلیون ریال. _ بررسی مقدماتی مالیات بر ارزش افزوده. + نوشته شده در پنجشنبه یازدهم آذر 1389ساعت 21:28 توسط لیلا | آرشیو نظرات ________________________________________ مالیات و انواع مالیات انواع مالیاتها مقدمه: مقوله مالیات، به موازات امور دیوانی و محاسباتی، ‌از زمان پیدایش دولتها، سابقه تاریخی دارد. امروزه، هیچ واحد اقتصادی و موسسۀ انتفاعی و حتی غیرانتفاعی وجود ندارد که در امور روزمره با پرداخت مالیات و مسائل مالیاتی سرو کار نداشته باشد. چنانکه حتی موسسات غیرانتفاعی یا غیرمشمول مالیات نیز، بدون استثناء با تکالیف کسر و پرداخت مالیات حقوق کارکنان، مالیات اجاره یا نقل و انتقال املاک و وسایط نقلیه، سر و کار روزانه دارند. در یک عبارت کلی، دستگاه مالیاتی دولتها، اولی‌ترین شریک سود مؤسسات تلقی می‌شود که حتی قبل از تقسیم سود بین شرکاء موسسه، سهم خود را مطالبه و دریافت می‌کند. بنابراین، دانش حسابداری و به تبع آن مسئولان امور مالی موسسات، بعنوان ابزار و عوامل نگهداری و تعیین سود و زیان موسسات اقتصادی، بدون تجهیز به دانش مالیاتی، قادر به محافظت حقوق کارفرمایان، در قبال این شریک همیشه حاضر و آماده برای استیفاء حق خود (مالیات) نخواهد بود. موضوع مالیات در کشورهای پیشرفته صنعتی به اندازه‌ای حیاتی و حائز اهمیت و حساسیت است که کارفرمایان،‌ به دانش مالیاتی مسئولان مالی خود اکتفاء و اتکاء نکرده، و از خدمات تخصصی «حسابداران رسمی» و «مشاوران مالیاتی مجرب»، در کنار کادر مالی سازمان خود، بهره‌گیری می‌کنند. با طرح مقدمه فوق، در کشور ما، ‌اکثر مدیران مؤسسات اقتصادی، جایگاه واقعی و حساس مدیران مالی و به تبع آن، نقش آنان در احقاق حقوق مالیاتی سازمان متبوع خود را،‌ آنطور که باید نمی دانند. امروزه مدیران و مسئولان مالی کارآمد و در عین حال آشنا و مجهز به مقررات مالیاتی، ضابطان و حافظان حقوق موسسات انتفاعی در مناسبات خود با سایر نهادهای خصوصی و ارگانهای دولتی به حساب می‌آیند. مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت‌های تامین اجتماعی را هم در بر می‌گیرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران اصطلاح مالیات پرداخت‌های اخیر را شامل نمی‌گردد. تعریف مالیات به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سود‌ها را دولت فراهم ساخته‌است. انواع مالیاتها در ایران ۱- مالیاتهای مستقیم اگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می‌باشد. الف: مالیات بر دارائی : ۱ - مالیات سالانه املاک ۲ - مالیات بر ارث ۳ - حق تمبر ۴ - مالیات بر درآمد اتفاقی ب: مالیات بر درآمد: ۱ - مالیات بر درآمد اجاره املاک ۲ - مالیات بر درآمد کشاورزی ۳ - مالیات بر درآمد حقوق ۴ - مالیات بر درآمد مشاغل ۵ - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ۶ - مالیات بر درآمد اتفاقی ۲ - مالیاتهای غیر مستقیم مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می‌گردد بر دو نوع است : الف : مالیات بر واردات ۱ - حقوق گمرکی ۲ -سود بازرگانی ۳ - ۳۰ ٪ از مبلغ اتومبیل‌های وارداتی ۴ - ۱۵٪ حق ثبت ب : مالیات بر مصرف و فروش ۱- مالیات بر فرآورده‌های نفتی ۲ - مالیات تولید الکل طبی و صنعتی ۳ - مالیات نوشابه‌های غیر الکلی ۴ - مالیات فروش سیگار ۵ - مالیات اتومبیل ۶ - ۱۵٪ مالیات اتومبیل‌های داخلی ۷ - مالیات فروش خاویار ۸ - مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل ۹ - مالیات ضبط صوت و تصویر مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌است تا در مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود.(این قانون جایگزین قانون تجمیع عوارض شده است ) توضیحات کامل در رابطه با یکی از انواع مالیاتها مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می‌شود. ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات-تولید-توزیع به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می‌یابد تا نهایتاً توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود. مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که کلیه عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات (مؤدیان این نظام مالیاتی) بایستی علاوه بر بهای کالا یا خدمت عرضه‌شده، به‌صورت درصدی از بهای فروش کالاها یا خدمات، در زمان فروش از خریداران اخذ و به‌صورت دوره‌ای (فصلی) به سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند. هرگونه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خرید توسط مؤدیان اعم از واردکنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و صادرکنندگان که در این نظام مالیاتی به‌عنوان عامل وصول و نه پرداخت‌کننده مالیات محسوب می‌شوند و طلب ایشان از دولت محسوب شده و به‌صورت فصلی با سازمان امور مالیاتی تسویه می‌شود. تسویه مطالبات مؤدیان بابت مالیات‌های پرداختی ایشان در زمان خرید، یا از طریق کسر از مطالبات دریافتی از خریداران و یا از طریق استرداد توسط سازمان امور مالیاتی کشور به ایشان صورت می‌پذیرد. تاریخچه 1366: لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و در شور اول تصویب و در شور دوم هم 6ماده آن تصویب شد اما به‌دلیل سیاست تثبیت قیمت‌ها به دولت مسترد گردید. 1370: بررسی گسترده کارشناسان داخلی و بین‌المللی، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی افزایش کارایی نظام مالیاتی به دولت پیشنهاد کرد. 1376: انجام مطالعات علمی بر روی استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد، مجدداً آغاز شد. 1379: تاسیس دفتر مستقل طرح مالیات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالیاتی کشور. 1380: ارائه پیش‌نویس جدید لایحه مالیات بر ارزش افزوده توسط وزارت اقتصاد به دولت. مهر 1381: تقدیم لایحه مالیات بر ارزش افزوده پس از تصویب در هیأت وزیران به مجلس. 1382-1381: به‌منظور رفع بخشی از مشکلات حاکم بر اخذ مالیات‌ها و عوارض از کالاها و خدمات و همچنین فراهم آوردن مقدمات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به «تجمیع عوارض» تصویب و به اجرا گذاشته شد. آذر1383: تصویب استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان بخشی از سیاست‌های کلان نظام در بخش مالی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام. فروردین 1384: تصویب کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی مجلس. 1384: بررسی‌های کمیسیون‌های اصلی و فرعی مرتبط با لایحه مالیات بر ارزش افزوده بر روی جزئیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در شور دوم در مجلس. تیر 1385: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تایید و اظهارنظر در رابطه با لایحه مالیات بر ارزش افزوده منتشر شد. تیر1385: مجلس شورای اسلامی براساس اصل 85قانون اساسی، تصویب اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده را به کمیسیون امور اقتصادی تفویض کرد. شهریور 1385تا مهر 1386: مواد لایحه مالیات بر ارزش افزوده به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید. بهمن 1386: مدت اجرای آزمایشی لایحه مالیات بر ارزش افزوده براساس اصل 85قانون اساسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، 5سال تعیین شد. اسفند 1386 تا اردیبهشت 1387: رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه مالیات بر ارزش افزوده در 2نوبت. خرداد 1387: لایحه مالیات بر ارزش افزوده به تایید نهایی شورای نگهبان رسید و به‌عنوان قانون به دولت ابلاغ شد. اول تیر 1387: قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شد. اول مهر 1387: آغاز رسمی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده. انواع مالیات بر ارزش افزوده: قبل از توضیح انواع مالیات بر ارزش افزوده، لازم است که مفهوم تولید ناخالص داخلی یا GDP مطرح شود. تولید ناخالص داخلی، ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور، بدون توجه به ملیت صاحبان این عامل،‌ در یک دوره معین (دوره یکساله)، به قیمت جاری می‌باشد. برای محاسبه GDP از دو روش استفاده می‌شود: 1ـ روش ارزش افزوده به قیمت عوامل تولید که، حاصل جمع کلیه ارزش افزوده‌های ایجاد شده، توسط تمامی بخشهای اقتصادی یک کشور با کسر کارمزد احتسابی، می‌باشد. 2ـ روش مخارج به قیمت بازاری که، از حاصل جمع کلیه هزینه‌های مربوط به بخش خصوصی و دولتی، مخارج سرمایه‌گذاری و خالص صادرات در یک اقتصاد، بدست‌می‌آید. (GDP = C + I + G + (X-M C: میزان مخارج مصرفی بخش خصوصی؛ I: مخارج سرمایه‌گذاری؛ G: مخارج بخش دولتی؛ X: معرف صادرات؛ M: معرف میزان واردات یک کشور؛ و همچنین، (X-M) : خالص صادرات می‌باشد. در نظام مالیات بر ارزش افزوده، برای مشخص نمودن پایه مالیاتی از تولید ناخالص داخلی به روش مخارج استفاده می‌شود. اکنون که پایه مالیاتی با توجه به تولید ناخالص داخلی مشخص گردید، به معرفی انواع مختلف مالیات بر ارزش افزوده پرداخته می‌شود: مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی(VATp): در روش مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، مالیات کلی بر فروش اعمال می‌شود. این نوع مالیات هم بر کالاهای مصرفی و هم کالاهای سرمایه‌ای اعمال می‌گردد. یعنی به خرید کالاهای سرمایه‌ای توسط بنگاه اقتصادی اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. (VATp) = GDP = C + G + I + (X – M) پایه مالیاتی از آنجایی که در مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، هزینه کالاهای سرمایه‌ای نیز مشمول مالیات می‌شود، ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری به دلیل بالا رفتن هزینه‌های سرمایه‌گذاری کاهش یابد. با وجود اینکه این روش دارای پایه مالیاتی گسترده‌ای است و باعث ایجاد درآمد بیشتر برای دولت می‌شود، به دلیل برخی از اهداف مدنظر از جمله کارایی نظام مالیاتی، از این روش صرف نظر شده است. مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی (VATI): مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمد، مالیات بر فروش تولید خالص کالاها می‌باشد. در این نوع از مالیات بر ارزش افزوده، استهلاک (D) از پایه مالیات کسر شده و سرمایه‌گذاری خالص مشمول مالیات می‌شود. (VATI) = GDP - D = C + G + (I - D) + (X-M)پایه مالیاتی این روش نسبت به روش مالیات بر ارزش افزوده تولیدی، پایه مالیاتی کوچکتری دارد اما همچنان به بخش تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد، تحمیل می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف (VATc): این نوع مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد. در این روش کلیه مخارج سرمایه‌گذاری ناخالص (I) از پایه مالیاتی حذف می‌شود. (VATc) = GDP - I = C + G + (X - M) پایه مالیاتی در روش مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف، همانطوری که مشاهده می‌شود، سرمایه‌گذاری و استهلاک از شمول پایه مالیاتی خارج شده، یعنی در این حالت بار مالیاتی از تولید به مصرف انتقال یافته است. این امر باعث بالا رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد می‌شود. بنابراین اکثر کشورهای اجرا کننده نظام مالیات بر ارزش افزوده از این روش استفاده می‌نمایند. مقایسه سه نوع مالیات بر ارزش افزوده در بین سه نوع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، وسیعترین پایه مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی، کمترین پایه مالیاتی را ایجاد می‌کند. چون مالیات تولیدی، خریدهای ناخالص کالاهای سرمایه‌ای (بدون مستثنی کردن استهلاک) را شامل می‌شود، موانعی در برابر سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. از آن گذشته، در صورتی که محاسبه مالیات بر ارزش افزوده به روش صورت حساب انجام گیرد، در مورد آن دسته از فعالیت‌ها که موفق به انتقال بخشی از هزینه‌های سرمایه‌ای خود به بعد شوند، وضع این مالیات بر کالاهای سرمایه‌ای، منجر به مالیات چند مرحله‌ای می‌شود که در مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی، این مساله در حد کمتری به وجود می‌آید. در بین سه روش فوق، مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی که کمترین پایه مالیاتی را ایجاد می‌کند یک مالیات عمومی بر مصرف است(در صورتی که از اصل مبدا استفاده شود، خالص صادرات را نیز در بر می‌گیرد) بنابراین، در بین سه روش مذکور، اکثر کشورها معمولا این روش را بر می‌گزینند. البته استفاده از این روش، بالاترین نرخ مالیات را برای ایجاد بازده درآمدی مطلوب لازم دارد و به همین علت برخی کشورها کوشش می‌کنند مبنای مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی را به وسیله مالیات پذیرکردن بخشی از کالاهای سرمایه‌ای گسترش دهند. سرنوشت مصرف‌کنندگان در خرید کالاها و خدمات مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات درصورتی که از فروشگاه‌های ثبت‌نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، اقدام به خرید کالاها نمایند، بایستی قیمت کالاهای خریداری شده به علاه مالیات بر ارزش افزوده آنها را در قبال دریافت صورت‌حساب، بپردازند. در غیراین صورت، در زمان خرید از سایر فروشگاه‌ها، مالیاتی به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت جداگانه اخذ نمی‌شود و تنها بهای کالا در قبال دریافت صورت‌حساب اخذ می‌شود. جمع مبلغ پرداختی بابت کالا یا خدمت خریداری شده در هر 2‌فروشگاه (ثبت‌نام شده و غیراز آن) تفاوتی نخواهد داشت. یعنی مجموع قیمت کالا به علاوه مالیات بر ارزش افزوده در فروشگاه ثبت‌نام شده با قیمت کالا (که در واقع مبلغ مالیات را در دل خود دارد) در سایر فروشگاه‌ها تقریباً برابری خواهد کرد. در واقع، بهای نهایی در فروشگاه‌های ثبت‌نام شده به‌صورت 2جزء و در سایر فروشگاه‌ها به‌صورت یکجا دریافت می‌گردد. (شامل قیمت کالا و مالیات و عوارض مربوطه). ثبت‌نام مرحله‌ای ثبت نام مرحله‌ای در نظام مالیات بر ارزش افزوده بدان معناست که ابتدای پیاده‌سازی این نظام مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور به‌صورت مرحله‌ای اقدام به ثبت‌نام فعالان اقتصادی در این نظام مالیاتی می‌نماید. کلیه واردکنندگان، کلیه صادرکنندگان و کلیه فعالان اقتصادی با فروش بالاتر از 3میلیارد ریال در سال مؤدیانی هستند که مشمول اولین مرحله ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده هستند. مزایای مالیات بر ارزش افزوده شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی (به‌علت ردیابی معاملات در زنجیره‌های واردات، تولید، توزیع و صادرات). تشویق سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات. اخذ مالیات بیشتر از آن دسته از افراد جامعه که کالاها و خدمات لوکس و غیرضروری بیشتری مصرف می‌کنند. افزایش مستقیم و غیرمستقیم میزان درآمدهای مالیاتی و نسبت درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای جاری دولت (با توجه به اینکه نرخ اجرای این نظام مالیاتی معادل نرخ اجرای قانون موسوم به تجمیع عوارض است، افزایش مستقیم درآمدهای مالیاتی ناشی از اجرای آن ناچیز خواهد بود.) جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف از محصول یا خدمات نهایی واحد. کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده معافیت‌های این نظام مالیاتی عموماً اقلام سبد کالاهای مصرفی خانوارهای کم‌درآمد را شامل می‌شود که عبارتند از: 1 - محصولات و نهاده‌های کشاورزی. 2 -انواع دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور‌عسل و کرم ابریشم. 3 - اقلام عمده و ضروری سبد مصرفی خانوار (نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن‌نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان). 4 - انواع دارو و خدمات بهداشتی – درمانی. 5 -خدمات توان‌بخشی و حمایتی. 6 -خدمات پژوهشی و آموزشی. 7 - خدمات بانکی. 8 -خدمات حمل‌ونقل عمومی. مسافری درون و برون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی. 9 -اقلام فرهنگی مانند کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات. 10 - خرید، فروش و اجاره اموال غیرمنقول (زمین و ساختمان). 11 - فرش دستباف. نرخ صفر برای صادرات در نظام مالیات بر ارزش افزوده، کالاها و خدمات صادراتی مشمول نرخ صفر می‌گردند. اعمال این نرخ بدان معناست که کالاها و خدمات صادراتی نه فقط در زمان صادرات مشمول مالیات نمی‌شوند، بلکه کلیه مالیات بر ارزش افزوده‌های پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات مصرفی که در تولید و عرضه محصول صادراتی پرداخت شده نیز توسط سازمان امور مالیاتی به مؤدی بازگردانده می‌شود. تاثیر بر تورم هم‌اکنون نظام مالیات بر مصرف در چارچوب قانون موسوم به تجمیع عوارض در حال اجراست که تحت آن اکثر کالاها مشمول مالیات و عوارضی جمعاً به نرخ 3درصد قیمت هستند. بنابراین با اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده به‌علت جایگزینی آن با قانون تجمیع عوارض، موجب افزایش محسوسی در سطح قیمت کالاها و خدمات نمی‌شود. از سوی دیگر در قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ این مالیات 5/1 درصد پیش‌بینی شده که با احتساب 5/1درصد عوارض شهرداری‌ها، جمعاً به 3درصد مالیات و عوارض بالغ می‌شود. این نرخ اولاً کمترین نرخ در مقایسه با 140کشور مجری این مالیات محسوب می‌شود و با توجه به جایگزینی نرخ تقریباً مشابه قبلی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض (جمعاً 3درصد) موجب افزایش قیمت‌ها نخواهد شد. تکلیف فعالان اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مشمول که با توجه به اعلام سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌کنند و همچنین وارد و صادرکنندگان کالاها و خدمات، در زمان خرید یا واردات کالاها و خدمات، علاوه بر بهای کالا و خدمات خریداری شده، مالیات بر ارزش افزوده متعلق را نیز پرداخت می‌نمایند. ولی از آنجا که این نظام مالیاتی یک نظام مالیاتی به‌منظور اخذ مالیات از فعالان اقتصادی است، این مالیات‌های پرداختی، «طلب فعالان اقتصادی» از سازمان امور مالیاتی محسوب می‌شود. از طرف دیگر، فعالان اقتصادی ثبت‌نام شده باید در زمان عرضه کالاها و خدمات علاوه بر بهای کالاها و خدمات، مالیات بر ارزش افزوده متعلق را نیز از خریداران محصولات خود اخذ و آن را به‌عنوان «طلب دولت» نزد خود نگهداری نمایند. در پایان دوره‌های مالیاتی سه‌ماهه، هر یک از مؤدیان این نظام مالیاتی با تسلیم اظهارنامه‌های مخصوص و مختصر، پس از کسر طلب خود بابت مالیات بر ارزش افزوده‌های پرداختی از مالیات‌های وصولی به نیابت از دولت که نزد ایشان است، مانده را با سازمان امور مالیاتی کشور تسویه می‌نماید. در این حالت، درصورتی که مانده این تفاضل، بدهی مؤدی به سازمان امور مالیاتی را نشان دهد، مابه‌التفاوت به‌عنوان مالیات قابل پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود. اما درصورتی که طلب مؤدی از دولت بیش از طلب دولت از ایشان باشد، می‌تواند مانده طلب خود را با ارائه درخواست از سازمان امور مالیاتی، مسترد نماید. ________________________________________ اطلاع رسانی مالیاتی - منظور از وراث طبقه دوم و طبقه سوم چه کسانی است ؟ وراث طبقه دوم عبارتند از : اجداد , برادر , خواهر و اولاد آنها وراث طبقه سوم عبارتند از : عمو , عمه , دایی , خاله و اولاد آنها - درآمد مشمول مالیات املاک اجاری چگونه محاسبه می شود؟ کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی , پس از کسر 25 درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره درآمد مشمول املاک اجاری را تشکیل می دهد. مثلاً اگر ملکی ماهیانه 000/000/3 ریال اجاره داده شود درآمد مشمول مالیات و مالیات این درآمد مشمول به شرح زیر محاسبه می شود: درآمد مشمول مالیات اجاره در یکسال : 000/000/27 = 75% × 000/000/36 = 12 × 000/000/3 مالیات یکساله : 000/050/4 = 15% × 000/000/27 - نرخ مالیات بردرآمد مشمول اجاره چقدر است ؟ این نرخ براساس ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 81 و 82 به شرح زیر است : - تا میزان 000/000/30 ریال به نرخ 15% - تامیزان 000/000/100 ریال نسبت به مازاد000/000/30 ریال به نرخ 20% - تامیزان 000/000/250 ریال نسبت به مازاد 000/000/100 ریال به نرخ 25% - تا میزان 000/000/000/1 ریال نسبت به مازاد 000/000/250 ریال به نرخ 30% - نسبت به مازاد 000/000/000/1 ریال به نرخ 35% - آیا درآمد مشمول مالیات ابرازی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی از مالیات معافند ؟ این فعالیتها در صورتی از مالیات معافند که از اول سال 81 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شود و از تاریخ شروع یا بهره برداری یا استخراج به میزان 80 درصد و به مدت چهارسال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت 10 سال از مالیات معاف می باشند. البته این معافیت شامل واحدهای تولیدی و معدنی که در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مرکز اصفهان و 30 کیلومتری مرکز استانها و شهرهای با بیش از سیصد هزار نفر جمعیت می باشند , نمی شود ولی شهرکهای صنعتی استقرار یافته در شعاع 30 کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور در این مورد مستثنی می باشند . - براساس چه قرائنی تشخیص درآمد مشمول مالیات بطور علی الرأس انجام می شود؟ 1- خرید سالانه 2- فروش سالانه 3- درآمد ناویژه 4- میزان تولید در کارخانجات 5- ارزش حق واگذاری محل کسب جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفاتر اسناد رسمی می شود با میزان تمبر مصرفی آنها , کلاً به موارد قیدشده فوق قرائن مالیاتی می گویند. - ضرائب مالیاتی یعنی چه ؟ ضرائب مالیاتی ارقام مشخصه ای هستند که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات تلقی می شود. مثلاً وقتی ضریب شغلی 20 درصد باشد و نوع کسب فروش کالایی باشد که میزان فروش آن در سال 81 , 100 میلیون ریال باشد , درآمد مشمول مالیات آن کاسب و مالیات وی به شرح زیر محاسبه می شود: درآمد مشمول سال 81: 000/000/20 = 20% × 000/000/100 مالیات سال 81: 000/000/3 = 15% × 000/000/20 - اعطای تسهیلات بانکی به صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ چه گواهیهایی ازسازمان مالیاتی کشوراست؟ 1- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده 2- گواهی اداره امور مالیاتی مربوطه , مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری . - آیا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و یا پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی و حقوقی بدون ارائه گواهی از اداره امورمالیاتی امکان پذیر است ؟ خیر اگر چنین کاری صورت پذیرد , یعنی تجدید یا تمدید موارد فوق صورت پذیرد , صادرکنندگان آنها نسبت به پرداخت بدهی مالیاتهای افراد فوق دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. بهای ماترک متوفی برای تعیین مالیات برارث (مثل بهای مغازه , مستغلات و خودرو ... ) چگونه محاسبه می شود؟ بهای مغازه اگر دارای حق واگذاری باشد ارزش آن براساس حق واگذاری آن در زمان فوت متوفی تعیین می شود و اگر فقط عین مغازه بدون حق واگذاری جزء ماترک باشد, ارزش معاملاتی عین مغازه بجای ارزش روز آن محاسبه می شود . ارزش مستغلات متوفی نیز بر اساس ارزش معاملاتی ملک می باشد در زمان فوت متوفی , و ارزش خودرو نیز براساس ارزش روز خودرو در زمان فوت محاسبه می شود . - یک واحد صنفی پنچرگیری و تعویض روغن داریم , راهنمایی بفرمائید مالیات سال این واحد در صورتیکه اظهارنامه نداده باشد بطور علی الرفع چگونه محاسبه می شود؟ برای محاسبه مالیات این شغل کل در آمد یک ساله پنچرگیری برآورد می شود , آنگاه درآمد سالیانه در ضریب شغل مربوط که 20 درصد می باشد ضرب می شود و بعد از اعمال معافیت ماهیانه 000/145 تومان در هر ماه معادل 000/740/1 در سال از مبلغ مزبور کسر و حاصل آن با نرخ مالیاتی مربوطه محاسبه می شود مثلاً اگر صاحب این شغل در سال دارای 000/000/72 ریال دریافتی باشد مالیات وی و درآمد مشمول او به شرح زیر می باشد: درآمد مشمول حاصل از اجرت دریافتی : 000/400/14 = 20% × 000/000/72 درآمد مشمول مالیاتی بعد از اعمال معافیت شغلی : 000/660/12 = 000/740/1 – 000/400/14 مالیات یکساله : 000/899/1 = 15% × 000/660/12 لازم به یادآوریست تا مبلغ 000/000/3 تومان درآمد, مشمول نرخ 15% می شود . البته اگر تعویض روغنی و پنچرگیری به فروش کالاهایی مثل روغن و فیلتر و غیره مشغول باشد براساس میزان فروش آنها در سال نیز مبلغی مشمول مالیات می شود , که این ضریب برابر با 10% می باشد و در این حال این درآمد مشمول با درآمد مشمول حاصل از اجرت دریافتی جمع می شود. درآمد مشمول حاصل از فروش : 000/440/1 = 10% × 000/400/14 فروش در یکسال درآمد مشمول مالیات بعد از اعمال معافیت : 000/100/14=000/740/1 – 000/840/15= 000/400/14+000/440/1 مالیات یکساله : 000/115/2 = 15% × 000/100/14 - مالک آپارتمانها تا چه متراژ از مالیات اجاره مسکونی معاف است ؟ آپارتمانهای تا متراژ 150 متر از مالیات بر اجاره معاف می باشند مثلاً اگر شخصی یک واحد 60 متری و یک واحد 90 متری داشته باشد هر دو واحد از مالیات اجاره معاف می باشند. - نرخ مالیات بر حق واگذاری (سرقفلی ) مغازه چقدر است ؟ اگر حق واگذاری از سال 81 به بعد واگذار شده باشد مالیات آن برابر با 2 درصد وجوه دریافتی حق واگذاری مغازه مزبور می باشد مثلاً‌ مغازه ای که به مبلغ 000/000/100 ریال به فروش میرسد مالیات آن برابر با 000/000/2 ریال خواهد بود . - درزمان خرید مغازه ای از نظر مالیات به چه چیزی باید توجه کرد ؟ اولاً از خرید کلیدی و وکالتی مغازه ها خودداری نمائید و اگر چنین کاری انجام می دهید از میزان بدهی شغلی و مالیات حق واگذاری آن اطلاع داشته باشید زیرا در غیر این صورت در صورتی که براساس بیع نامه قبول کرده باشید که مالیات های متعلقه را بپردازید , ممکن است دچار خسارتهای هنگفت مالی شوید. در این مواقع بهتر است فرشنده بدهی شغلی و حق واگذاری خود را پرداخت نماید تا گواهی مالیاتی اخذ نمایدو سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال حق واگذاری را انجام دهد و از گرفتاریهای حاصل از خریدهای وکالتی در امان بماند . - اگر چنانچه ممیز مالیاتی , مالیاتی بیش از درآمد مغازه ای را تشخیص دهد و برگ تشخیص صادر کند چه باید کرد ؟ مودی می تواند به موجب ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم با اسناد و مدارک مستند به برگ تشخیص صادره اعتراض و برای رفع اختلاف و ثابت شدن حقانیت خود به ممیز کل مراجعه نماید. - براساس قانون جدید مالیاتهای مستقیم , فرصت تسلیم اظهارنامه چه تاریخی می باشد؟ مودیان مالیاتی موظفند اظهارنامه مالیاتی شغل خود را تا پایان تیرماه سال بعد به اداره مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند. صاحبان مشاغل در صورت عدم تسلیم به موقع اظهارنامه براساس قانون جدید مالیاتها , از معافیت پایه در سال 81 نمی توانند استفاده کنند . - معافیت شغلی از مالیات کم می شود یا از درآمد مشغول مالیات ؟ معافیت شغلی 000/400/17 ریال در سال 81 از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می شود. - اگر به علت عدم اطلاع از قانون رأی بدوی قطعی شده باشد و به آن اعتراضی نشده باشد آیا راهی برای رسیدگی به مالیات صادره پس از قطعیت آن وجود دارد ؟ جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد ولی با این حال در قانون مالیاتها طبق ماده 251 مکرر اگر مالیاتی قطعی شده باشد و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلائل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود, وزیر اموراقتصادی و دارایی می تواند دستور تجدید رسیدگی از طرف هیأتی سه نفره به انتخاب خود را صادر نماید. - اگر برگ تشخیص مالیات اشتباهاً به اسم کس دیگری صادر شده باشد چه کار باید کرد ؟ در این صورت باید شخصی که اشتباهاً به نام او برگ تشخیص مالیات صادر شده است به برگ تشخیص اعتراض نماید و با ارائه اسناد و مدارک و احراز اشتباه , طبق تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص مجدداً به نام مودی واقعی مطالبه خواهد شد . - اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب می شود؟ خیر - آیا اقاله ملک مورد انتقال مشمول مالیات می شود؟ اگر اقاله تا شش ماه بعد از انجام معامله انجام شود مشمول مالیات نقل و انتقال نمی شود. - اگر بر اساس حکم دادگاه , مستأجر از مالک سرقفلی دریافت کند , پرداخت مالیات سرقفلی برعهده مستأجر است یا فروشنده ؟ چون دریافت کننده حق واگذاری مستأجر است , براساس حکم دادگاه و مبلغ دریافتی حق واگذاری , مستأجر موظف است مالیات حق واگذاری خود را پرداخت کند که این کار را خود دادگاه قبل از آنکه مبلغ حق واگذاری به مستأجر داده شود با استعلام از سازمان امور مالیاتی مبنی بر اعلام مبلغ مالیات حق واگذاری , بعد از کسر مالیات حق واگذاری , نسبت به پرداخت حق واگذاری براساس رای صادره اقدام می نماید و مالیات مزبور را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می نماید . - نرخ مالیات بردرآمد حقوق چقدر است ؟ درمورد کارکنان دولت پس از کسر معافیت های مکرر در قانون 10 درصد می باشد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیتهای مقرر تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال 10 درصد و مازاد بر نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود . - زبان حاصل از تسعیر نرخ ارز آیا هزینه قابل قبول می باشد؟ اگر براساس اصول متداول حسابداری و اتخاذ تصمیم یکنواخت طی سالهای مختلق از طرف مودی می باشد مورد قبول است . - آیا جانبازان انقلاب از مالیات بر حقوق معافند؟ بله – با توجه به بند 14 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد حقوق جانبازان از مالیات بر حقوق معاف است . - آیا می توان از رای هیئت حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی شکایت کرد ؟ بله , در اینصورت باید شخص شاکی به میزان مبلغ مورد رای در مورد مالیات وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی یا ضامن معتبر معرفی کند . - اگر رای هیئت حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض شود وظیفه حوزه مالیاتی چیست ؟ پرونده در این صورت باید مجدداً در هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری رسیدگی شود . - مالیات نقل و انتقال سهام چقدر است ؟ از هر نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه مالیات مقطوعی به مقدار 4% ارزش اسمی وصول می شود. - هزینه نرم افزاری تا چند سال قابل استهلاک است ؟ این هزینه ها حداکثر تا پنج سال قابل استهلاک است . - سود سپرده بانکی مشمول مالیات می شود؟ خیر - هزینه مربوط به تعمیردارایی ثابت جزء هزینه های قابل قبول است ؟ خیر , هزینه تعمیر دارایی ثابت باید به حساب قیمت شده دارایی منظور شود. - ضریب مالیات مشاغل را چه کسی تعیین می کند؟ این ضریب را کمیسیونی متشکل از نمایندگان سازمان امورمالیاتی و بانک مرکزی و نماینده شورای مرکزی اصناف در سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کنند . - مهلت مرور زمان مالیاتی در مورد آندسته از مودیانی که در موعد مقرر اظهارنامه نداده اند چند سال است ؟ این مهلت در قانون جدید مالیاتها مصوبه 27/11/80 , پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد . - جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مورد اشخاص حقوقی چه مبلغی است ؟ این جریمه معادل 40 درصد مالیات متعلق خواهد بود . - آیا اگر مالیات سال های بعد را بطور علی الحساب در حال حاضر بپردازیم تسهیلاتی در پی خواهد داشت ؟ علی الحساب پرداختن قبل از سررسید مقرر موجب تعلق جایزه ای معادل 1% مبلغ پرداختی به ازای هر ماه خواهد بود . - آیا عدم درج کد اقتصادی در فاکتورهای فروش موجب اشکال خواهد شد ؟ خیر , از تاریخ صدور بخشنامه 7/10/81 کداقتصادی دیگر اعتباری ندارد. - جریمه عدم تسلیم به موقع لیست حقوق در هر ماه چه قدر می باشد ؟ جریمه عدم تسلیم لیست حقوق در موعد مقرر برابر با 2% حقوق پرداختی خواهد بود . - جریمه مدیر تصفیه در صورت عدم تسلیم اظهارنامه ماده 114 چه میزان است ؟ جریمه عدم تسلیم به موقع اظهارنامه ماده 114 در موعد مقرر به اداره امور مالیاتی مربوطه , جریمه ای معادل 2% و 1% سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال خواهد داشت . - اگر شرکتی اظهارنامه مالیاتی تسلیم نکند می تواند از معافیتهای قانونی استفاده کند ؟ خیر نمی تواند از معافیتهای قانون در سالی که اظهارنامه نداده است , استفاده کند . - آیا عدم ثبت یک سند از روی سهو در دفاتر مالی باعث رد دفتر می شود ؟ طبق بند 2 ماده 20 آیین نامه نگهداری دفاتر عدم ثبت یک یا چند معافیت مالی در دفاتر مورد رد دفاتر خواهد شد . - آیا 5% مالیات تکلیفی که در هر پرداخت کسر می شود مالیات قطعی مودی است ؟ خیر , طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم 5% به عنوان علی الحساب مالیات مودی کسر می شود. - آیا دفاتر روزنامه و کل باید با خودنویس تحریر گردد ؟ طبق ماده 7 آیین نامه تنظیم دفاتر , دفاتر روزنامه و کل با خودکار یا خودنویس بطور خوانا باید نوشته شود . - اگر شخصی خریدهایی از شرکتی داشته باشد ولی مثلاً‌ سال بعد به دلایلی خریدهای خود را متوقف کند وضعیت مالیاتی او در سال مزبور چگونه خواهد بود ؟ هر فرد براساس درآمدی که در شغل خود دارد و با درنظر گرفتن هزینه های مربوط به آن , براساس ضرایب مالیاتی دفترچه ضرایب , درآمد مشمول مالیاتش تعیین می شود و اشخاص حقیقی هم اگر دفتر مشاغل و هزینه داشته باشند و تمام فاکتورهای خرید و فروش آنها نیز ضمیمه آن دفتر باشد. حوزه مالیاتی با بررسی دفتر مزبور و صحت و سقم مدارک مزبور تعیین مالیات و درآمد مشمول را انجام می دهد . اگر در سالی درآمد شخصی کمتر شده باشد بالطبع مالیات او نیز کمتر می شود. - نرخ مالیات برنقل و انتقال مستغلات چقدر است ؟ نرخ مالیات بر نقل و انتقال آپارتمانها و خانه ها براساس 5 درصد ارزش معاملاتی آپارتمان و خانه می باشد . مثلاً آپارتمانی که ارزش معاملاتی آن 000/000/3 ریال باشد مالیات انتقال آن 000/150 ریال می باشد لازم به یادآوری است ارزش معاملاتی ربطی به ارزش روز ملک ندارد و جداگانه تعیین میشود. - بدهکاران مالیات با چه میزان بدهی ممنوع الخروج می شوند؟ در صورتی که بدهی آنان از 000/000/10 ریال بیشتر ممنوع الخروج می شوند. - در صورتی که مامور مالیاتی , مالیاتی مختوم شده را مجدداً‌ مورد اقدام قرار دهد چه مجازاتی برای او در نظر گرفته شده است ؟ در صورت احراز چنین تخلفی مامور فوق به موجب حکم هیأت عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولتی از یک الی چهار سال محکوم می شود. - اگر مامور مالیاتی بر اثر مسامحه و غفلت موجب مشمول مرور زمان شدن و یا غیرقابل وصول شدن مالیات گردد به چه مجازاتی محکوم می شود؟ در صورت تقصیر به موجب رای هیأت عالی انتظامی از خدمات مالیاتی برکنار, و ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی علیه او در دادگستری اقامه دعوا می شود و در صورت وجود مسئولیت متهم به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت . - اگر مامور مالیاتی یا نمایندگان هیئت های حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مالیاتی او را تعیین کنند چه مجازاتی دارند ؟ در صورت احراز تخلف علاوه بر جبران خساوت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات اداری محکوم خواهد شد . - اگر مودی مالیاتی پس از ابلاغ برگ اجرایی در مورد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند و یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد چه می شود؟‌ در این صورت به اندازه بدهی مالیاتی اعم از اصل مالیات و جرائم متعلق به علاوه 10 درصد بدهی از اموال منقول و یا غیرمنقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد و اجرائیات اداره امور مالیاتی این کار را انجام می دهد . ماده 132 قانون مالیاتها/معافیت می خواستم بدونم طبق این قانون یک شرکت تولیدی از تاریخ بهره برداری به مدت چند سال معاف میشه؟تو متن قانون نوشته 10 سال وصد در صد.یعنی هر شرکتی مطابق با زمان خودش معاف میشه یا اصلاحیه ها روی معافیت تاثیر می گذارند واینکه آیا ما تا به حال سقف 12 سال معافیت رو در اصلاحیه ها داشتیم واگر داشتیم مربوط به چه سالی بوده؟ بعد اونایی که قبل از سال 81 پروانه گرفتند تکلیفشون چی بوده؟آیا معاف شدند یا خیر؟ ماده 132: درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود , از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80% ) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد(100% ) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند . + نوشته شده در سه شنبه نهم آذر 1389ساعت 23:51 توسط لیلا | آرشیو نظرات ________________________________________ اصلاح قانون مالیاتها با جدیت دنبال می‌شود اصلاح قانون مالیاتها با جدیت دنبال می‌شود جام جم آنلاین: رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: طبق برنامه ها قرار است اصلاح قانون مالیاتها با جدیت دنبال شود. علی عسکری بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش انجمنهای اسلامی وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی در کرج در گفتگو با مهر افزود: اگر قانون مالیاتها به شکل مطلوب اصلاح شود، بسیاری از مشکلاتی که در این زمینه مطرح است، حل خواهد شد و مشکلات جدید نیز به وجود نخواهد آمد. وی ادامه داد: اصلاح قانون مالیاتها در دست انجام است و طی آن بازنگری های کافی به عمل خواهد آمد تا بیشترین بازدهی حاصل شود. طرح تحول مالیاتی چند بخش مختلف دارد وی گفت: طرح تحول مالیاتی چند بخش مختلف دارد که همه این بخشها با جدیت دنبال خواهد شد تا به کمک آن بتوانیم از حجم مشکلات موجود بکاهیم. عسکری اضافه کرد: ایجاد زیرساختهای فنی نیز با جدیت پیگیری می شود تا بتوانیم تا در آینده ای نزدیک شاهد بروز تحولات مناسب در زمینه سیستم مالیاتی کشور باشیم. ضمانتهای اجرایی قانون مالیات تقویت می شود وی یادآور شد: ضمانتهای اجرایی قانون مالیات در هرجا که نیازمند تقویت است، تقویت می شود که این امر از مهمترین برنامه های اجرایی محسوب خواهد شد. عسکری گفت: چارچوبی پیشنهاد شده که دست سازمان امور مالیاتی در امور مربوطه بازتر شود و این سازمان بتواند همه برنامه های خود را عملیاتی کند. توجه به ارتقای وضعیت رفاهی و معیشتی کارکنان عسکری اضافه کرد: همچنین توجه به ارتقای وضعیت رفاهی و معیشتی کارکنان با جدیت پیگیری می شود و تلاش خواهیم کرد تا به کمک این امر، باری از حجم مشکلات را کم کنیم. وی افزود: بهبود و ارتقای فعالیتهای امور مالیاتی در کشور از نظر اقتصادی اهمیت فراوانی دارد و اگر این بهبود همواره اتفاق بیفتد، بسیاری از مشکلات احتمالی به وجود نخواهد آمد. کمک به این بهبود و ارتقا یک کار دسته جمعی است عسکری یادآور شد: کمک به این بهبود و ارتقا یک کار دسته جمعی است و نباید تنها از یک فرد یا گروه خاص انتظار داشته باشیم تا در این زمینه تلاش کنند. وی خاطرنشان کرد: در این زمینه هر قدر بیشتر تلاش کنیم، بیشتر نتیجه خواهیم گرفت ضمن اینکه باید همواره شان و منزلت کار خود را حفظ کنیم. ________________________________________ مطالعه تطبیقی کارآیی نظام‌های مالیاتی دنیا و مقایسه آن با ایران • مطالعه تطبیقی کارآیی نظام‌های مالیاتی دنیا و مقایسه آن با ایران مالیات به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی دولت‌ها نقش ویژه‌ای در تامین مالی دولت‌ها ایفا می‌کند. اگرچه برخی کشورها، از جمله ایران به خاطر دسترسی به منابع جایگزین مانند نفت آنچنان که شایسته است به درآمدهای مالیاتی توجه نمی‌کنند، اما همواره به نقش مهم و اساسی آن در ساختار بودجه توجه داشته و به دنبال بررسی و چگونگی افزایش این قسم از درآمدها هستند. در این بخش سعی بر آن است با ارایهء تصویری از آمار و اطلاعات مالیاتی مربوط به برخی از کشورها و مقایسهء آن با ایران به برخی از مشکلات موجود در نظام مالیاتی ایران اشاره و راهکارهایی مناسب در جهت بهبود و ارتقای نظام مالیاتی ارایه شود. • الف - بررسی نسبت T/GDP یکی از شاخص‌های کمی سنجش کارآیی نظام‌های مالیاتی، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است. این شاخص و میزان آن به عوامل مختلفی از جمله پایه‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی، حجم دولت‌ها، فرار مالیاتی، فرهنگ مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی و... بستگی دارد که مجموعهء این عوامل همگی در کاهش این نسبت مالیاتی دخیل هستند. نسبت پایین درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی مورد انتظار یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران است. در حال حاضر نسبت T/GDP در ایران در حدود 56/7 درصد است. جدول شمارهء 1 روند نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران را طی سال‌های 1380085 نشان می‌دهد. ارقام جدول حاکی از آن است که این نسبت طی سال‌های 80085 به طور متوسط 5/6 درصد بوده است. تلفیق تجربیات سایر کشورها می‌تواند منبع مفیدی را در اختیار سیاستگذاران مالیاتی جهت شناسایی منابع مالیاتی جدید قرار دهد. البته مقایسهء مالیاتی ایران و کشورهای در حال توسعه با کشورهای پیشرفته و صنعتی از بسیاری جهات تفاوت‌های زیادی دارد که این تفاوت‌ها شامل سطح درآمد سرانهء کشورها، وسعت نسبی بخش کشاورزی، وسعت مشاغل، وسعت بخش رسمی نیروی کار و توانمندی‌های ادارات مالیاتی و فرهنگ مالیاتی کشورهاست. با این حال در ذیل مقایسه‌ای درخصوص کشورهای مختلف جهان و تقسیم‌بندی بر اساس چهار گروه درآمدی و کشورهای اسلامی صورت گرفته است. مطابق جدول شمارهء 2 کشورهایی که در گروه درآمدی بالا قرار دارند همگی از نسبت (T/GDP) بالای 25 درصد در سال 2003 برخوردار هستند. همچنین در گروه کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط به غیر از کشورهای شیلی، آرژانتین و مکزیک همگی از نسبت (T/GDP) بالای 20 درصد برخوردار هستند از جمله کشور ترکیه و مالزی که جزو کشورهای در حال توسعه بوده و به ترتیب از نسبت 8/32 و 37/21 درصد برخوردارند. در گروه کشورهای با درآمد پایین‌تر از متوسط صرفنظر از ایران، پایین‌ترین نسبت مربوط به کشور ونزوئلا با 7/12 درصد در سال 2000 میلادی است در حالی که این نسبت برای کشور ایران 94/5 درصد در سال 2003 است. پایین‌ترین نسبت T/GDP در کشورهایی که در گروه درآمدی پایین قرار دارند مربوط به کشور بنگلادش با 3/8 درصد است. این نسبت برای پاکستان 44/13 و هندوستان 74/9 درصد است. همچنین در مقایسه‌ای که در بین گروه کشورهای اسلامی انجام شده، الجزایر بالاترین نسبت مالیاتی 611/33) و امارات متحدهء عربی کم‌ترین نسبت مالیاتی 822/1 درصد در سال 1999) را دارا هستند که ایران در این گروه با 9/5 درصد از بین 24 کشور اسلامی رتبهء بیست‌ودوم را داراست. حتی نسبت (T/GDP) در ایران در مقایسه با کشورهای در حال توسعه صادرکنندهء نفت از جمله ونزوئلا و اندونزی پایین‌تر است.‌(نسبت T/GDP ونزوئلا در سال 2000، 7/12 درصد و اندونزی در سال 1999، 07/15 درصد است.) اگرچه نسبت مذکور که حاصل تقسیم سادهء مالیات‌های وصولی به تولید ناخالص داخلی است، اما در کشور ما در سطح بسیار پایینی قرار دارد، اما پایین بودن این شاخص تا حدود زیادی به ساختار سنتی سازمان وصول مالیات، فرار مالیاتی که خود ناشی از ضعف اطلاعاتی و عملیاتی نظام مالیاتی است، اقتصاد زیرزمینی، پدیدهء قاچاق، پایین بودن فرهنگ مالیاتی و در نهایت وجود طیف گسترده‌ای از معافیت‌ها اعم از معافیت‌های بخشی و دوره‌ای تخفیفات و ترجیحات مالیاتی، بستگی دارد. • ب-مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی شاید بتوان یکی از معیارهای سنجش کارآیی نظام‌های مالیاتی را میزان وصولی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دانست. به بیان دیگر هدف از اجرای فرآیند مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به طور عمده وصول مالیات‌از درآمد مشاغل است. این نوع مالیات یکی از شناخته‌شده‌ترین انواع مالیات‌هاست و اغراق نیست اگر گفته شود تمامی کشورها از این نوع مالیات استفاده می‌کنند. مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته از اهمیت کم‌تری برخوردار است. با بررسی و نگاهی اجمالی به آمارها و سهم این پایهء مالیاتی از کل درآمدهای مالیاتی که در 25 کشور منتخب مورد بررسی قرار گرفته است، می‌توان چنین عنوان کرد که بین این پایهء مالیاتی و درآمد سرانه همبستگی و ارتباط مشخص وجود دارد و با افزایش درآمد سرانه سهم این نوع مالیات از GDP و کل درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال همان طور که در جدول شماره دو نیز نشان داده شده، در سال 2002 در کشور بنگلادش که درآمد سرانه 409 دلار را داراست نسبت مالیات بر اشخاص حقیقی به کل مالیات‌ها حدود 9/7 درصد و در کشور نروژ با بالاترین درآمد سرانه 912ر41 دلار دارای نسبت 5/33 درصد است. همچنین در کشورهای سوئیس، آمریکا و ژاپن به ترتیب به علت برخورداری از درآمد سرانهء بالا، سهم این پایهء مالیاتی از کل درآمدهای مالیاتی 43، 2/51 و 55 درصد است و در کشورهای با درآمد سرانهء پایین مانند هندوستان، پاکستان و اندونزی سهم این منبع مالیاتی از کل درآمدهای مالیاتی به ترتیب 8/16، 7/4 و 10 درصد است که در این طبقه‌بندی از لحاظ درآمد سرانه، کشور ایران در بین 25 کشور، رتبهء هشتم را دارد و سهم مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی از مجموع درآمدها 8/13 درصد است. شاید بتوان یکی از عوامل پایین بودن سهم این پایهء‌مالیاتی را ترکیبی از اقدامات اجتناب از پرداخت مالیات و معافیت‌های زیاد دانست. عدم اهمیت نسبی مالیات بر درآمد اشخاص، ناامیدکننده است و زمانی که بخش کشاورزی وسیع، استانداردهای حسابداری ضعیف، سطح سواد پایین و بیش‌تر فعالیت‌های اقتصادی در بنگاه‌های کوچک انجام می‌گیرد، اخذ مالیات بر درآمد اشخاص به طور موثر و کارا مشکل است. در کشورهای در حال توسعه که با کشورهای توسعه یافته فاصلهء نسبتا زیادی دارند، مالیات بردرآمد اشخاص اغلب از دستمزد کارکنان بخش عمومی و کارکنان شرکت‌های بزرگ تشکیل می‌شود. در نتیجه زمانی که نسبت کل درآمد اشخاص که ناشی از کار در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و بخش عمومی است افزایش می‌یابد، امکان اخذ مالیات از درآمد اشخاص نیز بیش‌تر است. + نوشته شده در سه شنبه نهم آذر 1389ساعت 23:47 توسط لیلا | آرشیو نظرات تصویری از چالش‌های نظام مالیاتی ایران • تصویری از چالش‌های نظام مالیاتی ایران مالیات‌ها یکی از ابزارهای مهم در سیاست‌های اقتصادی کشور است. تغییر نرخ‌های مالیاتی باعث پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت در اقتصاد می‌شود. افزایش مالیات‌ها در بلندمدت، انگیزهء تولید را کاهش می‌دهد و باعث کاهش اشتغال و تولید و تجارت خواهد شد. در کوتاه‌مدت نیز افزایش مالیات‌ها باعث رکود شده و آن را تشدید می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد سیاستگذاری مناسب در این متغیر کلان اقتصادی، به نقش‌آفرینی درست آن در اقتصاد کمک شایانی کند. محقق نشدن درآمدهای مالیاتی کشور به‌رغم وضع قوانین متعدد، هم‌اکنون باعث نگرانی در مورد کسری بودجه در کشور شده است. نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری بودجه ( T/CE ) مناسب نیست حال آن‌که انتظار می‌رفت با اجرای قانون جدید مالیات‌ها و ایجاد سازمان‌امور مالیاتی کشور، اقدامات جدی‌تری برای مالیات‌ستانی از حوزه‌های کلان اقتصادی صورت گیرد و شرکت‌های بزرگ دولتی و بسیاری از کارخانه‌ها نیز همانند حقوق بگیران یا دارندگان درآمدهای ثابت به مالیات‌دهندگان به روز تبدیل شوند. دولت در سال 1385، از حقوق‌بگیران و کارمندان خود بیش از 900 میلیارد تومان مالیات گرفت، حال آن‌که این قشر از دارندگان درآمدهای ثابت، در سال 1384 حدود 830 میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند اما واقعیت این است که چه‌بسا بسیاری از افراد حقوقی و صاحبان شرکت‌های خصوصی و دولتی از پرداخت مالیات معاف یا فرار کردند. به طور خلاصه می‌توان وضعیت نظام مالیاتی ایران و چالش‌های مرتبط با آن را به صورت زیر بیان کرد: 1. در چند سال گذشته با وجود رشد بالای درآمدهای مالیاتی که به دلیل ظرفیت خالی وصول، گسترش پایه‌های مالیاتی از طریق قانون موسوم به تجمیع عوارض و همت دست‌اندرکاران مالیاتی صورت پذیرفته، اهداف توزیعی و تثبیتی مالیاتی، خیلی مورد توجه قرار نگرفته است. در حال حاضر حدود 38 درصد آمارهای مالیاتی به صورت غیرمستقیم و حدود 71 درصد مالیاتی‌های غیرمستقیم نیز از محل واردات وصول می‌شود که خود دلیلی بر عدم تاکید بر اثرات توزیع درآمدی مالیات است. 2. اگرچه افزایش وصول مالیات‌ها در چند سال اخیر نشان می‌دهد که اصلاح قانون مالیات‌ها و خوداظهاری تاحدودی توانسته بخشی از معضل فرهنگی فرامالیاتی را حل کند، اما زمان زیادی لازم است تا پرداخت مالیات به عنوان وظیفه‌ای ملی تلقی شود. 3. کماکان عادت برخی شرکت‌ها مبنی بر تهیهء دو دفتر جداگانه; یک دفتر برای نشان دادن سود کم‌تر یا حتی ضرر برای سازمان امور مالیاتی و دفتر دیگر منطبق بر واقعیت و برای مدیران شرکت‌ها وجود دارد. 4. تفکر مالیات‌گریزی به هر شکل ممکن هنوز هم در میان اکثر مردم به نوعی وجود دارد و نظام مالیاتی در بخش مالیات بر درآمد، عمدتا از حقوق‌بگیران، برخی مشاغل و شرکت‌های تولیدی مالیات دریافت کرده و از دریافت مالیات واقعی از تمام فعالیت‌های اقتصادی عاجز است. 5. بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی در ایران به صورت زیرزمینی (غیررسمی) است و بدون نظارت دولت صورت می‌گیرد. این بخش هیچ‌گونه مالیاتی به دولت پرداخت نمی‌کند و سازوکار لازم برای دریافت مالیات توسط نظام مالیاتی نیز وجود ندارد. این موضوع به عنوان یکی از دلایل شکاف طبقاتی در جامعه مطرح است. 6. تبعیض در دریافت مالیات واقعی از مودیان از جمله چالش‌های نظام مالیاتی است. در حال حاضر مالیات دریافتی از حقوق، بیش‌تر از مشاغل است در صورتی که حجم سود خالص (دریافتی) افراد مشمول مادهء «96» قانون مالیات‌های مستقیم بیش‌تر از درآمد حقوق بخش دولتی و خصوصی است. همچنین عملکرد مالیات حقوق بخش دولتی بالاتر از مالیات حقوق بخش خصوصی است که این موضوع حاکی از فرار مالیاتی در زمینهء مالیات حقوق بخش خصوصی و بیان‌کنندهء تبعیض آشکاری است که بین افراد در زمینهء دریافت مالیات وجود دارد. تبعیض آشکار در نظام مالیاتی ضمن این‌که یک مانع اساسی برای ارتقای فرهنگ مالیاتی است، عمیق‌تر شدن شکاف مالیاتی را نیز به همراه خواهد داشت. این درحالی است که با وجود حکم قانونی در قانون مالیات‌های مستقیم، قبل از اصلاحیهء جدید در مورد وصول مالیات بر مجموع درآمد، این حکم اجرا نشده است و این موضوع و نیز اعمال نرخ مقطوع در مورد شرکت‌ها یکی از دلایل ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه محسوب می‌شود. 7. مدیریت مالیاتی در کشور با وجود به کارگیری شیوه‌های نوین وصول مالیات در دنیا، سنتی است و از کارآیی لازم برخوردار نیست. مدیریت مالیاتی اگرچه به ظاهر سنتی به نظر نمی‌رسد اما در تفکر غالب آن نگاه به آینده وجود ندارد به عبارت دیگر مشابهتی بین تفکر در نظام مالیاتی ایران با سایر کشورها از نظر کارآیی و اثربخشی وجود نداشته و اصلاح این وضعیت نیازمند آینده‌نگری است. از طرف دیگر مصروف شدن تمام توان سازمان امور مالیاتی برای تحقق درآمدهای مالیاتی مصوب بودجه‌های سنواتی به عنوان وظیفهء جاری، فرآیند اصلاحات را با کندی همراه کرده است. 8. فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی در نظام مالیاتی ایران، باعث شده است مامور مالیاتی بدون اطلاع دقیق از حجم معاملات مودی اقدام به تشخیص مالیات به دو صورت; یک شکل بالاتر از میزان مالیات واقعی و شکل دیگر پایین‌تر از میزان واقعی عمل کند. این موضوع در حالت اول به طور مستقیم تضییع حقوق مردم و در حالت دوم نیز به طور غیرمستقیم تضییع حقوق مردم را به همراه داشته و در تضاد با اصل عدالت مالیاتی است. با وجود حکم قانونی در مادهء «59» قانون برنامهء سوم که باید نظام جامع اطلاعات مالیاتی در سه سال اول برنامه عملیاتی شود، این کار انجام نشده و با اقدامی هم که طی چند سال اخیر صورت گرفته این برنامه تا سه سال دیگر عملیاتی نخواهد شد بنابراین مدیریت مالیاتی لازم است اهتمام بیش‌تری نسبت به تجهیز و راه‌اندازی سیستم آمار و اطلاعات در نظام مالیاتی داشته باشد و در راستای ارایهء خدمات بهتر و مطلوب‌تر به مودیان مالیاتی و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم و دولت، به عنوان سنگ بنایی برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده و در نهایت احیا و مطمح نظر قرار دادن مالیات بر مجموع درآمد به عنوان لازمهء رعایت عدالت مالیاتی قدم بردارد. 9. عدم تطبیق سرفصل‌های مالیاتی کشور با استانداردهای بین‌المللی و تفکیک درآمدهای مالیاتی با منشا نفتی و غیرنفتی و عدم‌شفافیت لازم در وصول درآمد از بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله چالش‌های نظام مالیاتی است به عبارتی در حال حاضر مشخص نیست که هر یک از بخش‌ها چه میزان مالیات پرداخت می‌کنند. همچنین بررسی‌ها گویای یک ارتباط تنگاتنگ بین درآمدهای ناشی از صدور نفت و وصول مالیات است به عبارت دیگر ضمن وابستگی مستقیم بودجهء عمومی دولت به درآمدهای نفت، درآمدهای مالیاتی نیز به طور غیرمستقیم به درآمد نفت وابسته است بهبود مقررات مالیاتی ، حرفه گرایی در حسابداری را نهادینه میکند بهبود مقررات مالیاتی ، حرفه گرایی در حسابداری را نهادینه میکند عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران گفت: بهبود کیفیت مقررات مالیاتی وبکارگیری استاندارهای حسابداری ، حرفه گرایی در حوزه حسابداری را نهادینه می کند . سعید جمشیدی فرد ، در همایش حسابرسی مالیاتی با بیان اینکه آثار مالیات تنها محدود به هدفهای اقتصادی نیست، گفت : مالیات عمده ترین منبع تأمین هزینه های دولت بوده و درصدد برآورده ساختن هدفهای اجتماعی و سیاسی درکنار اهداف اقتصادی است. وی با بیان اینکه جلب سرمایه گذاران با شفافیت اطلاعات مالی برای ارزیابی میزان سرمایه به کار رفته و ارزیابی عملکرد مدیران نیز به دنبال آن تحقق می یابد، تصریح کرد: صورتهای مالی که بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده باشند، مهم ترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی هستند. عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران دستیابی به هدف های مورد نظر را در گرو سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسب دانست و ادامه داد: جریان اطلاعاتی که استانداردهای حسابداری را در سطح اقتصاد خرد هدایت می کند ، سبب تسهیل سیاستگذاریهای اقتصادی می شود. وی با اشاره به اینکه قرار نگرفتن دو نقطه درآمد مشمول مالیات و سود حسابداری بر روی هم امری غیر منطقی نیست، گفت : اختلاف درآمد مشمول مالیات و سود حسابداری تنها به دلیل تفاوت موجه محیطی و ماهیتی نیست ؛ بلکه تفاوت بین باورها و برداشتهای گروههای مختلف مانع از پذیرش اختلافات این دو می شود. جمشیدی فرد با بیان اینکه بر اساس مطالعات انجام شده حرفه حسابداری در ایران در جایگاه کشورهای حرفه گرا قرار ندارد، افزود: نوع سیستم حقوقی کشور ما نیز ظرفیت پذیرش حذف کنترل قانونی را ندارد. وی تصریح کرد: می توان از ظرفیت های موجود برای بهبود کیفیت مقررات مالیاتی و بکارگیری استانداردهای حسابداری از طریق مشارکت سایر اشخاص در تهیه و تنظیم مقررات و همچنین تسریع در فرایند حرفه گرایی و تعهد به اجرای قانون استفاده کرد . + نوشته شده در سه شنبه نهم آذر 1389ساعت 23:18 توسط لیلا | آرشیو نظرات ساختار سازمان مالیاتی + نوشته شده توسط لیلا در چهارشنبه دوازدهم آبان 1389 و ساعت 14:40 | نظر بدهید + نوشته شده در جمعه پنجم آذر 1389ساعت 0:29 توسط لیلا | آرشیو نظرات مالیات مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت‌های تامین اجتماعی را هم در بر می‌گیرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران اصطلاح مالیات پرداخت‌های اخیر را شامل نمی‌گردد. تعریف مالیات به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌است. انواع مالیاتها در ایران - مالیاتهای مستقیم اگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می‌باشد. الف: مالیات بر دارائی : • 1 - مالیات بر ارث • 2 - حق تمبر ب: مالیات بر درآمد: • ۱ - مالیات بر درآمد اجاره املاک • ۲ - مالیات بر درآمد کشاورزی • ۳ - مالیات بر درآمد حقوق • ۴ - مالیات بر درآمد مشاغل • ۵ - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی • ۶ - مالیات بر درآمد اتفاقی مالیاتهای غیر مستقیم مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می‌گردد بر دو نوع است : الف : مالیات بر واردات • ۱ - حقوق گمرکی • ۲ -سود بازرگانی • ۳ - ۳۰ ٪ از مبلغ اتومبیل‌های وارداتی • ۴ - ۱۵٪ حق ثبت ب : مالیات بر مصرف و فروش • ۱- مالیات بر فرآورده‌های نفتی • ۲ - مالیات تولید الکل طبی و صنعتی • ۳ - مالیات نوشابه‌های غیر الکلی • ۴ - مالیات فروش سیگار • ۵ - مالیات اتومبیل • ۶ - ۱۵٪ مالیات اتومبیل‌های داخلی • ۷ - مالیات فروش خاویار • ۸ - مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین‌الملل • ۹ - مالیات ضبط صوت و تصوی واژه ها نیز همچون پدیده هاى رشد یابنده هستى داراى دگرگون پذیرى و رشد و تحول بوده و در راستاى زمان مفاهیم گوناگونى بخود مى گیردو در جهت تعبیراز پنداشتها آهنگها باورها آرمانهاى متفاوت بکار گرفته شده و در معانى ویژه اى رایج مى شوند. مالیات نیزاز جمله واژه هائى است که داراى چنین سرنوشتى مى باشد. مفاهیم گوناگون مالیات در تاریخ با همه تفاوتهاى آن داراى عناصر مشترک و در نهایت معناى مشترکى خواهد بود. بنابراین مالیات کلمه اى است گنگ و داراى مفاهیم مختلف وانواع و ابعاد گوناگون ازاینرو نیاز به بررسى و باز کاوى دارد. مفهوم کلى مالیات واژه مالیات که از مال گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بکار برده شده است: اجرو پاداش)( زکات مال) ( سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند) (در جریمه اى که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى گیرد)(باج)(خراج) و بالاخره مالى که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند. 1اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است: مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد. مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد. تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هیچگاه متروک نمى شده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در(بین النهرین)(آتن)در فرنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است. حاکم منطقه نیز که به یک طایفه و قبیله بلوک و منطقه و یا شهر و ایالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکئز باافزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخیره شخصى بطور سرانه و یا خانوارى از مردمان زیر سلطه خود وصول مى کرد. و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاکم منطقه هیچ عذرى پذیرفته نبود وشعار یا سر بده یا مالیات وخراج براى همگان مفهوم رعب انگیز خود را داشت. عجیب است که این روش منحوس حتى در میان سلاطین و حاکمان ستمگر پس ازاسلام در کشورهاى اسلامى مانند بنى امیه و بنى عباس تا نادرشاه افشار و پس ازاو نیز رایج بوده است و نادرشاه گنجینه هاى افسانه اى خود موسوم به کلات نادرى را بیشترازاین طریق گردآورده بود. از دیگر تفاوتهاى عمده مسئله مالیات درگذشته و حاضراین است که سلاطین و رژیمهاى گذشته مالیات را براى ایجاد عمران و آبادانى در کشور نمى گرفتند بلکه خراج ها باجها و مالیاتهاى وصول شده را جزو دارائى و گنجینه هاى شخصى خود قرار داده و براى گردش امور دربار حرمسرا و تامین زندگى شاهزادگان وامیرزادگان عیاش و خوشگذران مورد بهره بردارى قرار مى دادند. حتى در بسیارى موارد حقوق سربازان از طریق صدور و فرمان:غارت همگانى شهرهاى فتح شده و مغلوب]تامین مى شده است و نه از خزانه دولت. اینگونه برخورد زشت زمامداران خود سر با مسئله مالیات و جایگزینى چپاولگرانه آن در ذهنیت مردم شرق موجب گشته تااگر در مواردى هم مالیات در جهت مصلحت مردم بطور قانونى تنظیم گردد مردم سرباز زنند و بگونه اى از پرداخت آن گریز کنند و همچون مردم کشورهائى که نظام قانونى بر آنان حاکم است مالیات راامرى طبیعى و در برابر فعالیت هاى عمرانى و خدماتى وادارى دولت ندانند. غافل ازاینکه مسئله تحریم عشر واکنشى مناسب در برابراسراف کاریهاى حکام غاصب و ستمگر آن عصر بوده است و نمى تواند گوناگون مفهوم مالیات در شرایط متفاوت تاریخى دلیل بر مطلب باشد. این واژه بویژه در نظام جمهورى اسلامى دقیقا در نقطه مقابل آن مفاهیم نادرست تاریخى قرار دارد. و مالیات طبق قوانین و ضوابط معین خواهد شد و براى عمران و آبادى کشور و صیانت ازبیضته اسلام مصرف مى شود. ازاینرو در عصر حاضر یکى از پایه هاى استوار کشوردارى ترقى و پیشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتیجه دریافت مالیات مى باشد دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى مى باشد و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طریق مالیاتها تامین مى شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى دهند. انواع مالیات مالیات را بر پایه مبانى ملاکها واعتبارات گوناگون مى توان تقسیم بندى کرد وانواع آن را مشخص نمود. • مالیات مستقیم و غیرمستقیم براساس این تقسیم بندى مالیات از نظر چگونگى تعلق گرفتن به کالاهاى مورد مالیات دو نوع مى تواند باشد: مستقیم یا غیرمستقیم. مالیات مستقیم: بدون هیچ واسطه اى روى درآمدافراد و یا سازمانها و موسسات اقتصادى بسته شود و توسط مامورین دولتى بطور مستقیم وصول شود. مانند مالیات سرانه اى که دولت براساس افراد ساکن در کشور و طبق آمارافراد هر خانوار مالیات مى گیرد ازاین قبیل مالیاتى که دولت بطور مستقیم از حقوق کارمندان خود کسر مى کند. مالیات مستقیم اگر براساس میزان دارائى و یا درآمداشخاص و موسسات استوار باشد و شامل درآمدهاى سطح پائین نگردد در تامین عدالت اجتماعى نقش بسزایى خواهد داشت. مالیات غیرمستقیم: آنستکه با واسطه و بطور غیرمستقیمم ازاصل در آمدشهروندان گرفته مى شود واغلب پرداخت کننده مى تواند آنها را به اشخاص دیگرى منتقل کند و خود وسیله پرداخت مالیات باشد. مالیات غیرمستقیم در شکلهاى گوناگونى قابل پیاده شدن مى باشد و پرداخت آن نیز بااینکه بر دوش همگان مى باشد ولى محسوس نیست بطور معمول عموم مردم وجود آن رااحساس نمى کنند. مانند: عوارض گمرگى که بر ورود و صدور کالاها بسته مى شود که در نهایت از نوع مالیات غیرمستقیم بشمار مى آید. زیرا وارد کننده کالا به میزان عوارضى که ازاین بابت به دولت مى پردازد به نرخ فروش کالا در بازارهاى داخلى مى افزاید چنانکه صادرکنندگان کالاهاى داخلى به خارج نیز در هنگام خرید و فروش میزان عوارضى را که باید بابت صدور کالا بپردازند از نظر دور نمى دارند. مالیات بر فروش از دیگر شکلهاى مالیات غیرمستقیم مى باشد. و آن باین صورت است که ابتدا دولت روى یک کالاى ویژه مالیات مى بنددو در نتیجه بطور قهرى قیمت آن براى مصرف کنندگان افزایش مى یابد و در مجموع باید گفت: سنگینى مالیاتهاى غیرمستقیم بر دوش اکثریت قشرهاى کم درآمد و فقیر جامعه مى باشد: زیرا در پرداخت این مالیات آن کس که دارد و آن کس که ندارد هر دو باید زیر یک بار بروند در این صورت فشار بر کسى است که ندارد. • تقسیمى دیگراز مالیات ازاین دیدگاه که چند درصد مالیات گرفته شود واز چه نوع درآمدى و با چه محاسبه اى مالیات به سه نوع تقسیم مى شود. • مالیات تصاعدى • مالیات تنازلى • مالیات تعادلى مالیات تصاعدى: به این صورت است که آنانى که از درآمد بیشترى برخور دارند بصورت تصاعدى مالیاتش افزایش مى یابد و درصد بیشترى از درآمدشان را بایستى به عنوان مالیات پرداخت کنند.ازاینرو میزان مالیات هماهنگ با میزان رشد درآمد افزایش مى یابد. در نوع تصاعدى ثروتمندان بمراتب بیشتراز فقرا مالیات مى پردازند و قشرهاى فقیر جامعه در بلند کردن اهرم سنگین مالیات سهم بسیار کمترى دارند. مالیات تنازلى: عکس روش تصاعدى است. یعنى نظام مالیاتى کشور بگونه اى تنظیم شده است که هر چه درآمد پائین تر باشد مالیات بیشترى باید بپردازدو در برابر آنانى که از ثروت بیشترى برخوردارند مالیات کمترى مى پردازند. البته این چنین مالیاتى همیشه با ظاهرى مردم پسند و در زیر شعارهاى زیباانجام مى گیرد به عنوان نمونه مى توان از مالیتهاى غیر مستقیم سخن راند که بسیارى آن را طرح مى کنند در نتیجه بار سنگین مالیات بطور عمده بر دوش محرومان و کم درآمدهاى جامعه خواهد بود. گرچه روش مالیات تنازلى مى تواند هم بطور مستقیم و هم بطورغیرمستقیم قابل اعمال باشد. مالیات تعادلى: حد میانگین روشهاى تصاعدى و تنازلى است. یعنى درآمدهاى بالا و درآمدهاى پائین هر دو بطور مساوى مالیات مى پردازند که البته این نوع مالیات نمى تواند روشى عدالت خواهانه باشد زیرا چگونه کسانى که از ثروت بیشترى برخوردارند و هر روز براندوخته هاى خود مى افزایند همانند کسانى که اندک در آمدى داشته باشند بطور مساوى مالیات بپردازند.